COVID 19 – Opatření v daňové oblasti

  • Posunutí termínu přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob všem daňovým subjektům do 1. 7. 2020. Je realizováno formou plošného prominutí pokut a úroků z prodlení, a to i právnickým osobám.
  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů všem poplatníkům. První pololetní nebo druhá čtvrtletní záloha na daň z příjmů se promíjí všem poplatníkům, kteří mají jako zdaňovací období kalendářní rok 2020.
  • Plošné prominutí správních poplatků za žádosti učiněné daňové správě do 31. 7. 2020 v souvislosti se změnami úhrady daně. Vztahuje se na podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
  • Prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení (plošně pouze do výše 1.000,- Kč) pro termíny do konce července. Plošné prominutí (aniž by daňový subjekt o toto musel žádat) pokut ve výši 1.000 Kč za opožděné podání kontrolního hlášení, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Individuální možnost prominutí i vyšších pokut, pokud bude prokázána spojitost mezi prodlením s podáním kontrolního hlášení a pandemií koronaviru.
  • Prominutí sankcí za pozdní podání a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí za období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 pod podmínkou řádného splnění povinností do 31. 8. 2020.

Kromě výše uvedených opatření se připravuje i legislativa, na jejímž základě by došlo k:

  • Dočasnému prominutí povinností dle zákona o evidenci tržeb (EET). Došlo by k pozastavení povinností všech poplatníků, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají. (dne  25. 3. 2020 bylo schváleno Parlamentem)
  • Uplatnění daňové ztráty za rok 2020 zpětně v letech 2018 a 2019 formou dodatečného daňového přiznání a vrácení takto vzniklých přeplatků na dani z příjmů za roky 2018 a 2019 od státu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že se jedná o obecné informace pro Váš přehled, abyste mohli využít všech opatření k úlevám, které se momentálně nabízejí. Jsme kdykoliv připraveni Vám poskytnout detailní informace k danému opatření a pomoci Vám s jejich aplikací na Vaši konkrétní situaci.