Naše odborné zkušenosti

Naše kancelář poskytuje právní služby ve všech oborech obchodního práva, přičemž se zaměřujeme zejména na M&A transakce, pracovní právo, stavební právo, compliance, ochranu osobních údajů, právo obchodních společností, právo nemovitostí, spornou agendu a rozhodčí řízení a právo duševního vlastnictví.

Mezi klienty naší kanceláře patří známé nadnárodní společnosti, středně velké společnosti, soukromí investoři i vrcholový management z různých odvětví, jako např. automobilový průmysl a strojírenství, bankovnictví a finančnictví, stavebnictví a development, energetika, chemický průmysl, IT, média, maloobchod i velkoobchod a dále hotelnictví a cestovní ruch.

Náš tým asistuje celé řadě zahraničních společností, ať už mezinárodním či středně velkým, při jejich vstupu na český trh. Stejně tak poskytujeme právní poradenství českým společnostem při jejich zahraničních investicích a obchodních aktivitách, a to zejména v Německu.

UEPA má bohaté zkušenosti v následujících oborech:

Problematika Compliance získává pro naše klienty, a tedy i pro naši samotnou advokátní praxi, čím dál víc na významu. Zatímco před několika lety téma Compliance v České republice a sousedních středoevropských zemích nebudilo veliký zájem veřejnosti, v současnosti je tomu právě naopak. Aktuálně se ukazuje, že téma Compliance není záležitostí pouze velkých podniků, ale týká se i středně velkých společností. Příčinou jsou stále častější kontroly státních orgánů, jakož i tlak ze strany velkých odběratelů, zejména z oblasti stavebnictví nebo automobilového průmyslu, na zavedení funkčních Compliance systémů u svých dodavatelů. Dalším významným impulsem pro zavedení a podporu Compliance systému jsou pro společnost mnohdy zničující pokuty, jež jsou příslušnými orgány vyměřovány z obratu celého koncernu nebo skupiny. To vše přimělo mnoho našich klientů k zavedení precizního Compliance systému, na jehož účinnost a dodržování pravidelně dohlížíme.

Spektrum námi poskytovaných právních služeb v oblasti Compliance a kartelového práva je široké. Vedle analýzy podnikových rizik, včetně kompletní právní prověrky smluvních vztahů, pohovorů s managementem společnosti a vedoucími oddělení, kterých se daná rizika týkají nejvíce, nabízíme též intenzivní školení Vašich zaměstnanců, která připravujeme přesně na míru a podle Vašich potřeb. Nabízíme simulaci „dawn raids“ (místní šetření příslušnými úřady) na základě počítačově podporovaných vícejazyčných seznamů hledaných slov. Vyškolíme Vaše zaměstnance ve způsobech korektního chování a jednání s kontrolními úřady pro případ jejich místního šetření. Samozřejmostí je poskytnutí naší podpory při vytváření a zavádění Compliance systému ve Vaší společnosti a v případě Vašeho požadavku, též zajištění pravidelného dohledu a aktualizace takovéhoto systému.

Poskytujeme rovněž standardní právní poradenství v oblasti kartelového práva, jako např. zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže České republiky.

Tak jako i v jiných právních oblastech, i v oblasti Compliance a kartelového práva jsou to naši klienti, kteří rozhodují o rozsahu námi poskytovaného právního poradenství. Rádi prověříme klientům jednotlivé smlouvy a jejich soulad s antimonopolním právem. Těžiště naší práce nicméně spočívá především v dlouhodobější podpoře našich klientů a jejich společností při zavádění Compliance systémů.

Kromě Compliance na poli kartelového práva se zabýváme touto problematikou též v jiných oblastech, jako je např. ochrana osobních údajů či Compliance v pracovním právu.

Poskytujeme poradenství jak bankám a finančním institucím, tak obchodním společnostem, které pro své investice zajišťují bankovní, leasingové či alternativní financování. Strukturování finančních transakcí a příprava finančních dokumentů je jednou ze silných stránek naší odborné praxe. Náš bankovní tým poskytuje poradenství rovněž při složitějších finančních obchodech, včetně mezaninového financování a syndikovaných půjček.

Máme zkušenosti s úvěry podle londýnských standardů (Loan Market Association Standards), jakož i důkladnou znalost místních bankovních zvyklostí. Leasingové společnosti hrají mezi našimi klienty významnou úlohu, poskytujeme jim zevrubné právní poradenství ohledně všech aspektů leasingu, včetně průběžné úpravy vzorových smluv.

Máme zkušenosti se zastupováním jak bankovních institucí, tak jejich klientů. Známe tak obě strany mince, což nám umožňuje poskytovat našim klientům řešení šitá přímo na míru, a rovněž náležitě posoudit, které pozměňovací návrhy našich klientů mají reálnou šanci na úspěch a které jsou naproti tomu neprůchozí. Díky tomu jsme schopni pracovat nanejvýš efektivně.

Poradenství v oblasti korporátního práva je nedílnou součástí našich služeb poskytovaných jak tuzemským, tak i zahraničním klientům. Můžete se na nás obrátit ve všech záležitostech korporátního práva, od výběru vhodného typu obchodní společnosti a jejího založení, až po provedení komplexních domácích či mezinárodních transakcí.

Poskytujeme právní poradenství ve všech fázích „životního cyklu“ společnosti. Bez ohledu na to, zda společnost založíte sami, získáte již existující společnost, plánujete fúzi nebo zamýšlíte implementovat koncernovou strukturu, díky nám vždy naleznete optimální řešení. V případě akvizice jsme Vám schopni asistovat jak na národní české, tak i na mezinárodní úrovni, a to díky celosvětové síti našich partnerských kanceláří.

K naší práci samozřejmě patří i provádění due diligence. Jedná se o oblast, se kterou máme bohaté profesní zkušenosti, na které se můžete zcela spolehnout. Známe úskalí související s nabýváním společností v České republice a umíme je efektivně řešit. Jsme si vědomi skutečnosti, že zejména oblast fúzí a akvizic je často spjata rovněž s daňovými aspekty. Proto od počátku každé transakce úzce spolupracujeme se zkušenými daňovými poradci.

Samozřejmostí je asistence při zajišťování potřebných úředních souhlasů, včetně souhlasů orgánů z oblasti soutěžního práva.

Tyto základní právní pilíře patří již tradičně mezi hlavní oblasti většiny českých advokátních kanceláří a u nás tomu není jinak. I když se na tyto obory práva z důvodu sílící specializace často pozapomíná, neměly by být podceňovány. Jsme připraveni být Vaším partnerem a průvodcem ve složitých otázkách obchodního práva. Připravíme návrhy veškerých dokumentů, jež jsou pro Vás a Vaši podnikatelskou činnost nezbytné, a to od vzorových smluv a všeobecných obchodních podmínek po konkrétní smlouvy šité na míru či smluvní dokumentaci k dlouhodobým projektům.

Naše služby zahrnují přípravy a aktivní vyjednávání smluv na národní či mezinárodní úrovni, přičemž využíváme našich zkušeností s typově různorodými transakcemi nejrůznějšího objemu. V případech, kdy se Vaše smlouvy řídí zahraničním právem, úzce spolupracujeme v rámci mezinárodní sítě s našimi kolegy ze zahraničí, které velmi dobře známe nejen po pracovní, ale též po osobní stránce.

Jsme schopni stejně kvalitně zpracovat návrhy smluv pro Vaše obchodní zástupce, jakož i dokumentaci pro uskutečnění Vašeho franšízového konceptu. Dodavatelské smlouvy, příkazní smlouvy atd. jsou u nás v těch nejlepších rukou.

Obnovitelné zdroje energie jsou podporovány po celém světě. Toto odvětví nabylo v rámci energetického sektoru podstatně na významu. Poté, co česká vláda překvapivě ustoupila od své dříve prosazované podpory velkých fotovoltaických elektráren, a po zavedení srážkové daně z příjmů z takto vyráběné energie v roce 2011, zažil trh energií z obnovitelných zdrojů v České republice značné změny. Mnoho investorů se obávalo o výnosnost svých investic, a proto iniciovali řízení o náhradu škody či rozhodčí řízení, zahájená na základě bilaterárních dohod na ochranu investic, kterých je Česká republika signatářem. Zároveň byla ukončena i státní podpora bioplynových stanic.

Přesto se nám trh obnovitelných zdrojů v České republice jeví ve střednědobém až dlouhodobém výhledu jako rostoucí a zajímavý, zejména s ohledem na vzrůstající zájem investorů v oblasti větrné energie v poslední době.

V této oblasti byl náš právní tým v počátcích „solárního boomu“ vedoucím týmem v České republice. Poskytoval právní poradenství mnoha investorům a osvojil si potřebné know-how. Naše advokátní kancelář je tak v oblasti obnovitelných zdrojů energie schopná poskytnout komplexní právní služby.

Našim klientům nabízíme zejména následující:

  • sestavení seznamu veškerých povolení nezbytných pro plánované energetické zařízení
  • podpora při podání žádostí o vydání potřebných licencí a povolení
  • podpora při jednání a zastupování před místními úřady nebo Energetickým regulačním úřadem (ERÚ)
  • provedení právní prověrky (due diligence) v rámci přípravy konkrétních projektů
  • posouzení podmínek státní podpory
  • sepis všech potřebných návrhů smluv
  • účast a podpora při vyjednávání smluv
  • poradenství při zajišťování financování, vyjednávání s financujícími bankami
  • zastupování v soudních řízeních, včetně sporů o náhradu škody
  • zastupování v rozhodčích řízeních, včetně řízení zahájených v souvislosti s porušením úmluv o ochraně investic

Aktuálně zajišťujeme pro banky a leasingové společnosti několik projektů, včetně odborných výstupů a prodeje solárních elektráren.

Harmonické vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vztahy mezi společníky a vedením jsou nedílnou součástí úspěchu každé společnosti. V zájmu dosažení tohoto cíle Vám poskytneme komplexní právní poradenství ve všech pracovněprávních otázkách, které jsou součástí každodenního života Vaší společnosti. Vypracujeme Vám pracovní nebo manažerské smlouvy, jakož i jiné dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, včetně kolektivních smluv, pracovního řádu a dalších interních předpisů. Poskytneme Vám poradenství týkající se ukončení pracovních vztahů a veškerých souvisejících otázek tak, aby byl chod Vaší společnosti bezproblémový a úspěšný.

Nápady jsou cenné, ačkoliv nepředstavují hmotný majetek. Nehmotný majetek totiž tvoří významnou součást běžného podnikatelského života. Našim klientům proto doporučujeme, aby si zajistili patřičnou ochranu svého duševního vlastnictví, svých značek a identity, jež jsou tak podstatné pro činnost na českém, evropském nebo mezinárodním trhu. Zajistíme ochranu Vašim ochranným známkám nejen na tuzemské, ale i na evropské a/nebo mezinárodní úrovni, budeme Vás zastupovat před příslušnými úřady.

Poskytneme Vám komplexní právní poradenství v oblasti autorského práva, doménových jmen, užitných a průmyslových vzorů a nekalé soutěže, včetně právního poradenství v souvislosti se spory vyplývajícími z práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, licenčních smluv a smluv o postoupení práv.

Vaše společnost bude těžit z našich bohatých zkušeností z oblasti práva informačních technologií. Našim posláním je pomoci Vám maximalizovat zisk z inovací, které jste Vy nebo Vaši obchodní partneři zavedli. Implementace nového softwaru jsou složité a vzhledem k tomu, že u takovýchto procesů je jejich konečný rozsah a cena zpravidla stanovena až po jejich úplném dokončení, jsou často důvodem vzniku právních sporů. Našim klientům z řad IT společností proto poskytujeme odpovídající implementační smlouvy. Pro zákazníky IT společností, jejichž cílem je implementace nového software pro jejich podnikání, jsme schopni navrhnout a zpravidla i vyjednat právní řešení na míru.  

Naše odborné zkušenosti v této právní oblasti však nepokrývají pouze přípravu všeobecných obchodních podmínek či individuálních smluv, ale též problematiku ochrany (osobních) údajů.  

Počínaje rokem 2017 klademe zvláštní důraz na to, abychom naše klienty, potažmo jejich společnosti připravili na novou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů, která vyplývá z unijního nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) a která se bude přímo týkat všech společností v EU. Příprava našich klientů, z různých oblastí podnikatelského života, na novou úpravu ochrany osobních údajů je natolik náročná, že jsme vyčlenili specializovaný tým právníků, kteří se v současnosti zabývají téměř výlučně touto agendou. Pořádají informační semináře, analyzují stávající situace ve společnostech našich klientů či zavádí systémy ochrany osobních údajů a související metodologie. Náš tým zabývající se ochranou osobních údajů blízce spolupracuje se specializovanými IT společnostmi.

Transakce s nemovitostmi jsou součástí každodenního podnikání mnoha našich klientů. Naše praxe zahrnuje všechny aspekty projektů v oblasti nemovitostí včetně možností financování, výstavby, prodeje, developerských projektů, komerčního pronájmu a správy nemovitostí. Poskytujeme poradenství v oblasti residenčních i komerčních projektů.

Velké projekty v oblasti nemovitostí vyžadují poradenství poskytované zkušenými právníky, kteří se výborně orientují nejen v otázkách samotných nemovitostí, ale rovněž v navazujících oblastech, jako je zejména bankovní právo, finanční a daňové právo, jakož i právo cenných papírů a právo životního prostředí. Při navrhování řešení a následné realizaci transakce zvažujeme vedle otázek územního plánování a stavebního povolení také otázky environmentální, včetně ohledu na daňovou optimalizaci.

Máme jeden z předních týmů v oblasti nemovitostí a stavebního práva v České republice, který Vám pomůže úspěšně realizovat i ty nejnáročnější transakce s nemovitostmi.

Bližší informace a reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Rozhodčí řízení je jedním z nejoblíbenějších alternativních způsobů řešení sporů, zejména v případě sporů vzniklých z obchodních smluv. Je však důležité vždy zvážit, zda právě rozhodčí doložka ve smlouvě představuje ten nejlepší způsob, jak ochránit zájmy jedné nebo i obou stran. Vedle potenciální časové úspory je třeba mít na paměti, že rozhodčí řízení je obvykle spojeno s vyššími náklady, jednání ve věci jsou neveřejná a možnost odvolání se zpravidla nepřipouští. Jednou z rozhodujících skutečností je i volba správného rozhodčího soudu. Náš rozhodčí tým je dopodrobna obeznámen s příslušnou problematikou, a to jak z pohledu rozhodce, tak i zástupce jedné ze stran před rozhodčím soudem. Poskytujeme poradenství rovněž v rámci rozhodčího řízení ad hoc.  

V roce 2016 byl jeden z našich advokátů předsedou senátu ve významném rozhodčím řízení vedeném u ICC, které bylo úspěšně skončeno po pouhých 10 měsících.

V poslední době zaznamenáváme rovněž významný nárůst alternativního řešení sporů v podobě mediace, kterou se také zabýváme.

Bez ohledu na to, v jakém aspektu rozhodčího řízení či alternativního řešení sporů potřebujete odbornou radu, díky bohatým zkušenostem jsme pro Vás tou správnou volbou.

Součástí naší každodenní činnosti je též zastupování našich klientů v soudních řízeních před obecnými soudy. V řízeních před soudy průběžně zastupujeme a poskytujeme právní poradenství řadě našich klientů. V této souvislosti nás těší skutečnost, že v soudních řízeních, která byla v průběhu roku 2016 ukončena, jsme dosáhli více jak 85% úspěšnosti.

Kontakt

UEPA advokáti s.r.o.
Voctářova 2449/5 (DOCK in One)
180 00 Praha 8 – Libeň
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 234 707 444
Fax: +420 234 707 404
E-Mail: office@uepa.cz

UEPA advokáti s.r.o.
Lazaretská 23
811 09 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tel.: +421 2 43330283
E-Mail: office@uepa.sk