Dovolujeme si Vás informovat, že včera byla Parlamentem schválena novelizace stavebního zákona, nyní zbývá k platnosti pouze podpis prezidenta republiky.

Zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023.

Dle našeho názoru nejzásadnějšími změnami obecně jsou:

  • Všechny dokumentace a plány budou evidovány a plně k dispozici v nově zřízeném informačním systému územního plánování
  • Zavedení jednotného řízení o povolení stavby namísto současného dvojího územního a stavebního řízení
  • Stavební úřady budou plně sjednoceny pod jednotnou státní správu
  • Prvoinstanční působnost stavebního úřadu budou vykonávat krajské stavební úřady, dojde tak ke zrušení obecních stavebních úřadů
  • Veškeré krajské stavební úřady budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad, který bude mít sídlo v Ostravě
  • V odvolacím řízení se zavádí apelační princip (nebude možné rozhodnutí rušit a vracet, pouze měnit)
  • Dodatečné schválení tzv. „černých staveb“ bude možné, jen pokud stavebník jednal v dobré víře a žádost bude podána ve stanovené lhůtě

O dalších podrobnostech Vás budeme postupně informovat.