Dovoľujeme si Vás informovať, že včera bola Parlamentom ČR schválená novelizácia stavebného zákona, teraz zostáva k platnosti iba podpis prezidenta republiky.

Zákon má nadobudnúť účinnosť k 1. júlu 2023.

Podľa nášho názoru najzásadnejšími zmenami všeobecne sú:

  • Všetky dokumentácie a plány budú evidované a plne k dispozícii v novo zriadenom informačnom systéme územného plánovania
  • Zavedenie jednotného konania o povolení stavby namiesto súčasného dvojitého územného a stavebného konania
  • Stavebné úrady budú plne zjednotené pod jednotnú štátnu správu
  • Prvostupňovú pôsobnosť stavebného úradu budú vykonávať krajské stavebné úrady, dôjde tak k zrušeniu obecných stavebných úradov
  • Všetky krajské stavebné úrady budú spadať pod Najvyšší stavebný úrad, ktorý bude mať sídlo v Ostrave
  • V odvolacom konaní sa zavádza apelačný princíp (nebude možné rozhodnutie rušiť a vracať, iba meniť)
  • Dodatočné schválenie tzv. „Čiernych stavieb“ bude možné, len ak stavebník konal v dobrej viere a žiadosť bude podaná v stanovenej lehote

O ďalších podrobnostiach Vás budeme postupne informovať.