Dovolujeme si Vás informovat o velké novele občanského soudního řádu a exekučního řádu. Tato novela byla dne 7.7.2021 přijata Poslaneckou sněmovnou ČR ve znění pozměňovacích návrhů Senátu ČR, nyní zbývá k platnosti pouze podpis prezidenta republiky.

Od 1.1.2022 dojde k následujícím změnám, které mají zásadní vliv na postavení oprávněných osob v exekučním řízení.

1)      Započítávání na jistinu

  • V současnosti je výtěžek z exekuce nejprve započten na příslušenství dluhu, tj. úroky, úroky z prodlení, náklady, a až poté na samotnou jistinu.
  • Nově se výtěžek v exekuci nejprve započte na náklady soudu, na výkon rozhodnutí, poté na jistinu a až nakonec na úroky, úroky z prodlení a náklady oprávněného.

2)      Zastavování neúspěšných exekucí

  • Další zásadní změnou je zastavení neúspěšných exekucí vedených déle než 6 let. V případě, že po 6 letech nebylo vymoženo ničeho a ani nebyla postižena nemovitá věc ve vlastnictví povinného, vyzve soudní exekutor oprávněného k úhradě zálohy. Nebude-li záloha uhrazena, soudní exekutor exekuci zastaví.
  • V opačném případě však bude exekuce vedena další 3 roky a lze ji takto prodloužit o 2 takové období.
  • Výše zmíněná lhůta 6 let bude přitom počítána zpětně, tzn. první exekuce budou zastavovány již v roce 2023.

3)      Omezení mobiliárních exekucí

  • Soudní exekutor bude muset nově exekuci, co do prodeje movitých věci odložit, pokud povinný navrhne, že bude splácet dle splátkového kalendáře.
  • Tento bod novely se týká ovšem pouze fyzických osob, nikoliv tedy právnických osob.

4)      Zastavení bagatelních exekucí

  • V případě, že je vymáhaná jistina do výše 1.500,- Kč a v posledních 3 letech nebylo ničeho vymoženo, vyzve soudní exekutor oprávněného ke složení zálohy, a to nejpozději 3 měsíce po nabytí účinnosti této novely zákona. Neuhradí-li oprávněný zálohu, bude exekuce zastavena.
  • Oprávněný ovšem může v takovém případě následně uplatnit část pohledávky jako slevu na dani.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.