Od dnešního dne lze podávat žádosti do programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, o kterém jsme Vás informovali newsletterem z 5. 1. 2021. Níže shrnujeme základní parametry:

  • způsobilost žadatele: fyzická osoba podnikatel nebo obchodní korporace, která vykonává podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona, jež spadá do jednoho ze stanovených sektorů, a které byl v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií omezen či zakázán prodej zboží a služeb alespoň v části rozhodného období;
  • rozhodné období: 9. 10. 2020 – 10. 1. 2021;
  • podávání žádostí: 18. 1. 2021 od 09:00 hodin do 1. 3. 2021 do 16:00 hodin;
  • výše podpory: součin 400 Kč x počet zaměstnanců a/nebo spolupracujících osob OSVČ x počet uznaných dní;
  • současně je nadále možné využívat podpor z programů Antivirus (režim A a B) a COVID – Nájemné;
  • klesly mu v uvedeném období tržby alespoň o 30 %;
  • do výpočtu nejsou zahrnuti zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Ubytování, COVID – Kultura II, COVID – SPORT II, COVID – SPORT III, COVID – BUS, Agricovid a záměru programu COVID – Podpora cestovního ruchu;
  • podpora bude poskytována nejvýše do nevyčerpané výše limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik);
  • žadatel nesmí ukončit svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory;
  • odkaz pro podání žádosti: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Gastro.

Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že byla vyhlášena třetí výzva programu COVID – Nájemné, ze které je možné čerpat podporu za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Žádosti o podporu z tohoto programu je možné podávat od 22. 1. do 22. 3. 2021 prostřednictvím informačního systému. Výše podpory bude činit opět 50 % nájemného za poslední čtvrtletí roku 2020. Novinkou třetí výzvy je automatický import uživatelských dat, žádal-li již subjekt v rámci druhé výzvy programu COVID – Nájemné. Nově také není potřeba úředně ověřený podpis na čestném prohlášení pronajímatele a nebude již posuzována spřízněnost osob pronajímatele a nájemce; jediným limitem v této oblasti zůstává, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.