Od dnešného dňa je možné v ČR podávať žiadosti do programu COVID – Gastro – Uzatvorené prevádzkarne, o ktorom sme Vás informovali newsletterom z 5. 1. 2021. Nižšie uvádzame základné parametre:

  • spôsobilosť žiadateľa: fyzická osoba podnikateľ alebo obchodné korporácie, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť podľa živnostenského zákona, ktoré spadá do jedného z určených sektorov, a ktorej bol v dôsledku prijatých krízových opatrení v súvislosti s pandémiou obmedzený či zakázaný predaj tovaru a služieb aspoň v časti rozhodného obdobia;
  • rozhodné obdobie: 9. 10. 2020 – 10. 1. 2021;
  • podávanie žiadostí: 18. 1. 2021 od 09:00 hod do 1. 3. 2021 do 16:00 hod;
  • výška pomoci: súčin 400 Kč x počet zamestnancov a / alebo spolupracujúcich osôb SZČO x počet uznaných dní;
  • súčasne je naďalej možné využívať podpory z programov Antivirus (režim A a B) a COVID – Nájomné;
  • klesli mu v uvedenom období tržby aspoň o 30 %;
  • do výpočtu nie sú zahrnutí zamestnanci v sektoroch, ktoré boli podporené v programoch COVID – Ubytovanie, COVID – Kultúra II, COVID – SPORT II, ​​COVID – SPORT III, COVID – BUS, Agricovid a zámeru programu COVID – Podpora cestovného ruchu;
  • podpora bude poskytovaná najviac do do nevyčerpanej výšky limitu podľa bodu 3.1 Dočasného rámca Európskej komisie na jedného príjemcu pomoci (podnik);
  • žiadateľ nesmie ukončiť svoju činnosť v lehote najmenej troch mesiacov od získania podpory;
  • odkaz na podanie žiadosti: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Gastro.

Ďalej by sme Vás radi informovali o tom, že bola vyhlásenávy tretia výzva programu COVID – Nájomné, z ktorej je možné čerpať pomoc za mesiace október, november a december 2020. Žiadosti o podporu z tohto programu je možné podávať  od 22. 1. do 22. 3. 2021 prostredníctvom informačného systému. Výška podpory bude činiť opäť 50 % nájomného za posledný štvrťrok roku 2020. Novinkou tretej výzvy je automatický import užívateľských dát, žiadal ak už subjekt v rámci druhej výzvy programu COVID – Nájomné. Novo tiež nie je potreba úradne overený podpis na čestnom vyhlásení prenajímateľa a nebude už posudzovaná spriaznenosť osôb prenajímateľa a nájomcu; jediným limitom v tejto oblasti zostáva, že fyzická osoba nájomcu a prenajímateľa nesmie byť totožná

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.