Po nastudování příslušných usnesení a vládních návrhů zákonů Vám přinášíme podrobnější informace o jejich obsahu.

Program „Antivirus“

předně bychom Vás chtěli tímto informovat o schválené podobě programu Antivirus vzhledem k tomu, že schválená verze se poněkud liší od původního návrhu:

Podmínky nároku na příspěvek:

 • striktní dodržování zákoníku práce zaměstnavatelem,
 • zaměstnanec není ve výpovědní době a nesmí mu být dána výpověď,
 • zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastní se nemocenského a důchodového pojištění,
 • zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci mzdu a odvede odvody.

Výše příspěvku se bude odvíjet od důvodu vzniku překážky:

 • Režim A – nucené omezení provozu a karanténa
  • zaměstnavatel byl nucen uzavřít či omezit provoz na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem:
  • příspěvek pro zaměstnavatele činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 39.000,- Kč.
 • Režim B – související hospodářské potíže
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření nákazy COVID-19 (např. částečná zaměstnanost),
  • příspěvek pro zaměstnavatele činí 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29.000,- Kč.

Upozorňujeme, že se jedná o refundaci již vynaložených nákladů – je třeba mzdu a odvody nejdříve za dané období (kalendářní měsíc) uhradit. Spuštění příjmu žádostí o příspěvky za měsíc březen se očekává počínaje 6. 4. 2020.

Vláda též včera uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu zpracovat rozšíření programu Antivirus o režim C, ve kterém by byly kompenzovány podniky, které pokračují v činnosti, ale poklesla jim v důsledku krizových opatření produkce. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

„Justiční balíček“

Kromě ujasnění podmínek pro prominutí lhůt ve všech soudních řízení vládní návrh zákona, který bude 7. 4. 2020 schvalován v poslanecké sněmovně potenciálně přináší:

Změny ve fungování právnických osob:

 • Orgány právnických osob mohou za dobu trvání mimořádných opatření proti epidemii jednat mimo zasedání, i pokud to zakladatelské právní jednání nepřipouští.
 • Funkční období voleného člena orgánu právnické osoby, které uplynulo v období do 1 měsíce od skončení mimořádných opatření proti epidemii, se automaticky prodlouží, pokud s tím nevysloví dotyčný člen svůj nesouhlas.
 • Po dobu trvání mimořádných opatření proti epidemii je možno kooptovat členy do voleného orgánu právnické osoby, i pokud to nepřipouští zakladatelské právní jednání.
 • V závislosti na konci účetního období se prodlužuje lhůta k projednání řádné účetní závěrky.

Změny insolvenčního řízení:

 • Dlužník není povinen na sebe podat v období do 6 měsíců po ukončení či zrušení mimořádných opatření insolvenční návrh, pokud úpadek byl způsoben v souvislosti s mimořádnými opatřeními.
 • K insolvenčním návrhům věřitele se v období do 31. 8. 2020 se nebude přihlížet.
 • Možnost pro dlužníka zažádat 31. 8. 2020 o vyhlášení mimořádného moratoria.

Automatické ukončení neúspěšných exekucí (nezjištěn majetek k pokrytí nákladů exekuce), pokud nebude uhrazena oprávněným další záloha na náklady exekuce.

Plošné odložení splatnosti nájmů pro dotčené podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovává návrh zákona, kterým by po vzoru německé úpravy mělo být umožněno mimořádnými opatřeními postiženým podniků, odložení nájmů po dobu 6 měsíců s tím, že následně by úhrada nájmů za toto období byla rozložena do splátek na období následujících 24 měsíců.

V případě dotazů nebo potřeby o asistenci s podáváním žádostí o příspěvky z programu Antivirus se na nás neváhejte kdykoli obrátit.