Po naštudovaní príslušných uznesení a vládnych návrhov zákonov Vám prinášame podrobnejšie informácie o ich obsahu.

Program „Antivirus“

popredne by sme Vás chceli týmto informovať o schválenej podobe programu Antivirus vzhľadom na to, že schválená verzia sa trochu líši od pôvodného návrhu:

Podmienky nároku na príspevok:

 • striktné dodržiavanie Zákonníka práce zamestnávateľom,
 • zamestnanec nie je vo výpovednej dobe a nesmie mu byť daná výpoveď,
 • zamestnanec sú v pracovnom pomere a zúčastňuje sa nemocenského a dôchodkového poistenia,
 • zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi mzdu a odvedie odvody.

Výška príspevku sa bude odvíjať od dôvodu vzniku prekážky:

 • Režim A – nútené obmedzenie prevádzky a karanténa
  • zamestnávateľ bol nútený uzavrieť alebo obmedziť prevádzku na základe krízového opatrenia či nariadenia karantény príslušným orgánom:
  • príspevok pre zamestnávateľa je 80% z vyplatenej náhrady mzdy vrátane odvodov, maximálne však do výšky 39.000, – Kč.
 • Režim B – súvisiace hospodárske ťažkosti
  • prekážky v práci na strane zamestnávateľa v dôsledku súvisiacich hospodárskych ťažkostí z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 (napr. čiastočná zamestnanosť),
  • príspevok pre zamestnávateľov je 60% z vyplatenej náhrady mzdy vrátane odvodov, maximálne však do výšky 29.000, – Kč.

Upozorňujeme, že sa jedná o refundáciu už vynaložených nákladov – treba mzdu a odvody najskôr za dané obdobie (kalendárny mesiac) uhradiť. Spustenie príjmu žiadostí o príspevky za mesiac marec sa očakáva počnúc 6. 4. 2020.

Vláda tiež včera uložila Ministerstvu práce a sociálnych vecí a Ministerstvu priemyslu a obchodu spracovať rozšírenie programu Antivirus o režim C, v ktorom by boli kompenzované podniky, ktoré pokračujú v činnosti, ale klesla im v dôsledku krízových opatrení produkcia. O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

„Justičný balíček“

Okrem ujasnenia podmienok pre odpustenie lehôt vo všetkých súdnych konaní, vládny návrh zákona, ktorý bude 7. 4. 2020 schvalovaný v poslaneckej snemovni potenciálne prináša:
Zmeny vo fungovaní právnických osôb:

 • Orgány právnických osôb môžu za dobu trvania mimoriadnych opatrení proti epidémii konať mimo zasadnutí, aj keď to zakladateľské právne rokovanie nepripúšťa.
 • Funkčné obdobie voleného člena orgánu právnickej osoby, ktoré uplynulo v období do 1 mesiaca od skončenia mimoriadnych opatrení proti epidémii, sa automaticky predĺži, ak nevzniesol dotyčný člen svoj nesúhlas.
 • Po dobu trvania mimoriadnych opatrení proti epidémii je možno kooptovať členov do voleného orgánu právnickej osoby, aj keď to nepripúšťa zakladateľské právne rokovania.
 • V závislosti na koniec účtovného obdobia sa predlžuje lehota na prerokovanie riadnej účtovnej závierky.

Zmeny insolvenčného konania:

 • Dlžník nie je povinný na seba podať v období do 6 mesiacov po ukončení či zrušení mimoriadnych opatrení insolvenčný návrh, ak úpadok bol spôsobený v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami.
 • K insolvenčným návrhom veriteľa sa v období do 31. 8. 2020 sa nebude prihliadať.
 • Možnosť pre dlžníka zažiadať 31. 8. 2020 o vyhlásenie mimoriadneho moratória.

Automatické ukončenie neúspešných exekúcií (nezistený majetok na pokrytie nákladov exekúcie), pokiaľ nebude uhradená oprávneným ďalšia záloha na náklady exekúcie.

Plošné odloženie splatnosti nájmov pre predmetné podniky

Ministerstvo priemyslu a obchodu spracováva návrh zákona, ktorým by po vzore nemeckej úpravy malo byť umožnené mimoriadnymi opatreniami postihnutým podnikov, odloženie nájmov po dobu 6 mesiacov s tým, že následne by úhrada nájmov za toto obdobie bola rozložená do splátok na obdobie nasledujúcich 24 mesiacov.

V prípade otázok alebo potreby o asistenciu s podávaním žiadostí o príspevky z programu Antivirus sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.