Rádi bychom Vás ve stručnosti informovali o návrzích vládních zákonů souvisejících s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19, o kterých jsme Vás již dříve informovali a které byly dnes schváleny v Poslanecké sněmovně a budou postoupeny k projednání Senátu:

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

  • prominutím se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele, který provede sám zaměstnavatel na předepsaném tiskopise, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020;
  • podmínkami pro nárok na prominutí jsou např.: počet zaměstnanců nepřesahuje 50, počet zaměstnavatelových zaměstnanců činí alespoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020, ad.

Změna některých daňových zákonů:

  • snížení sazby DPH v oblasti ubytovacích služeb a vstupného na kulturní akce a sportoviště z 15 % na 10 %, přičemž snížení bude platit zpětně od 1. 1. 2020;
  • možnost zpětně snížit základ daně za roky 2018 a 2019, vykáže-li společnost daňovou ztrátu za rok 2020.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.