Pred niekoľkými okamihmi bol v Poslaneckej snemovni schválený zákon týkajúci sa nájmov priestorov slúžiacich podnikaniu a hoci bol Senátom vrátený s niekoľkými pozmeňovacími návrhmi, došlo k jeho schváleniu v pôvodnej verzii, o ktorej sme vás informovali už skorej. Nižšie si teda dovoľujeme pripojiť iba krátke zhrnutie najzásadnejších bodov:

  • V rozhodnom čase (tzn. v čase od 12.03.2020 do 30.06.2020) nemožno zo strany prenajímateľa jednostranne ukončiť nájom z dôvodu, že je nájomca v omeškaní s platením nájomného (neplatí pre poplatky za služby spojené s užívaním), ak toto omeškanie nastalo v rozhodnom čase a zároveň v dôsledku obmedzenia vyplývajúceho z mimoriadneho opatrenia pri epidémii, ktoré mu bráni alebo podstatne sťažuje podnikateľskú činnosť.
  • Dlžné nájomné podľa predchádzajúceho bodu je nájomca povinný uhradiť v tzv. ochrannej dobe (tzn. Do 31.12.2020), ak nájomca svoju povinnosť v ochrannej dobe nesplní, môže prenajímateľ vypovedať nájom s výpovednou dobou 5 dní.
  • V prípade zániku alebo skončenia nájmu v ochrannej dobe je nájomca povinný dlžné nájomné uhradiť najneskôr do 30 dní od zániku či skončenia nájmu.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.