Počnúc dnešným dňom bolo možné podávať žiadosti o záruky na úvery poskytované komerčnými bankami v rámci programu COVID Praha. Kapacita tohto programu bola však opäť vyčerpaná takmer okamžite. Preto si Vás dovoľujeme informovať o pripravovanom ďalšom kole finančnej podpory pre podnikateľov, ktorú chystá Vláda Českej republiky na prelome mesiaca apríla a mája, tzv. program COVID III.

Na základe aktuálne dostupných informácií by mali byť podmienky nasledovné:

  • na program COVID III bude vyčlenených 150 miliárd korún;
  • Českomoravská záručná a rozvojová banka (ČMZRB) bude teda môcť zaručiť úvery až v objeme 600 miliárd korún;
  • úvery budú poskytovať komerčné banky;
  •  podpora by mala zacieliť na SZČO a podniky zamestnávajúce až 500 zamestnancov;
  • program by nemal byť obmedzený iba na určité územie a mal by teda zahŕňať aj podnikateľov aktívnych na území hlavného mesta Prahy.

O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať v ďalších dňoch.