Naše odborné skúsenosti

Naša kancelária poskytuje právne služby vo všetkých odboroch obchodného práva, pričom sa zameriavame najmä na M & A transakcie, pracovné právo, stavebné právo, compliance, ochranu osobných údajov, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností, spornú agendu a rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva.

Medzi klientov našej kancelárie patria známe nadnárodné spoločnosti, stredne veľké spoločnosti, súkromní investori aj vrcholový manažment z rôznych odvetví, ako napr. automobilový priemysel a strojárstvo, bankovníctvo a finančníctvo, stavebníctvo a development, energetika, chemický priemysel, IT, médiá, maloobchod i veľkoobchod a ďalej hotelierstvo a cestovný ruch.

Náš tím asistuje celému radu zahraničných spoločností, či už medzinárodným alebo stredne veľkým, pri ich vstupe na český trh. Rovnako tak poskytujeme právne poradenstvo slovenským spoločnostiam pri ich zahraničných investíciách a obchodných aktivitách, a to najmä v Nemecku.

UEPA má bohaté skúsenosti v nasledujúcich odboroch:

Problematika Compliance získava pre našich klientov, a teda aj pre našu samotnú advokátsku prax, čím ďalej tým viac na význame. Zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi téma Compliance v Českej republike, na Slovensku a v susedných stredoeurópskych krajinách nebudila veľký záujem verejnosti, v súčasnosti je to práve naopak. Aktuálne sa ukazuje, že téma Compliance nie je záležitosťou iba veľkých podnikov, ale týka sa aj stredne veľkých spoločností. Príčinou sú stále častejšie kontroly štátnych orgánov, ako aj tlak zo strany veľkých odberateľov, najmä z oblasti stavebníctva alebo automobilového priemyslu, na zavedenie funkčných Compliance systémov u svojich dodávateľov. Ďalším významným impulzom pre zavedenie a podporu Compliance systému sú pre spoločnosť mnohokrát zničujúce pokuty, ktoré sú príslušnými orgánmi vymeriavané z obratu celého koncernu alebo skupiny. To všetko prinútilo mnoho našich klientov k zavedeniu precízneho Compliance systému, na ktorého účinnosť a dodržiavanie pravidelne dohliadame.

Spektrum nami poskytovaných právnych služieb v oblasti Compliance a kartelového práva je široké. Popri analýze podnikových rizík vrátane kompletnej právnej previerky zmluvných vzťahov, pohovorov s manažmentom spoločnosti a vedúcimi oddelení, ktorých sa dané riziká týkajú najviac, ponúkame tiež intenzívne školenia vašich zamestnancov, ktoré pripravujeme presne na mieru a podľa vašich potrieb. Ponúkame simuláciu „dawn raids“ (miestne prešetrovanie príslušnými úradmi) na základe počítačovo podporovaných viacjazyčných zoznamov hľadaných slov. Vyškolíme vašich zamestnancov v spôsoboch korektného správania a komunikácie s kontrolnými úradmi pre prípad ich miestneho prešetrovania. Samozrejmosťou je poskytnutie našej podpory pri vytváraní a zavádzaní Compliance systému vo vašej spoločnosti a v prípade vašej požiadavky tiež zaistenie pravidelného dohľadu a aktualizácie takéhoto systému.

Poskytujeme takisto štandardné právne poradenstvo v oblasti kartelového práva, ako napr. zastupovanie v konaniach pred Úradom na ochranu hospodárskej súťaže Českej republiky.

Tak ako v iných právnych oblastiach, aj v oblasti Compliance a kartelového práva sú to naši klienti, ktorí rozhodujú o rozsahu nami poskytovaného právneho poradenstva. Radi preveríme klientom jednotlivé zmluvy a ich súlad s antimonopolným právom. Ťažisko našej práce však spočíva predovšetkým v dlhodobejšej podpore našich klientov a ich spoločností pri zavádzaní Compliance systémov.

Okrem Compliance na poli kartelového práva sa zaoberáme touto problematikou tiež v iných oblastiach, ako je napr. ochrana osobných údajov či Compliance v pracovnom práve.

Poskytujeme poradenstvo tak bankám a finančným inštitúciám, ako aj obchodným spoločnostiam, ktoré pre svoje investície zaisťujú bankové, lízingové či alternatívne financovanie. Štruktúrovanie finančných transakcií a príprava finančných dokumentov je jednou zo silných stránok našej odbornej praxe. Náš bankový tím poskytuje poradenstvo takisto pri zložitejších finančných obchodoch vrátane mezanínového financovania a syndikovaných pôžičiek.

Máme skúsenosti s úvermi podľa londýnskych štandardov (Loan Market Association Standards), ako aj dôkladnú znalosť miestnych bankových zvyklostí. Lízingové spoločnosti hrajú medzi našimi klientmi významnú úlohu, poskytujeme im obšírne právne poradenstvo, čo sa týka všetkých aspektov lízingu, vrátane priebežnej úpravy vzorových zmlúv.

Máme skúsenosti so zastupovaním tak bankových inštitúcií, ako aj ich klientov. Poznáme tak obe strany mince, čo nám umožňuje poskytovať našim klientom riešenia šité priamo na mieru, a takisto náležite posúdiť, ktoré pozmeňovacie návrhy našich klientov majú reálnu šancu na úspech a ktoré sú naproti tomu nepriechodné. Vďaka tomu sme schopní pracovať nanajvýš efektívne.

Poradenstvo v oblasti korporátneho práva je neoddeliteľnou súčasťou našich služieb poskytovaných tak tuzemským, ako aj zahraničným klientom. Môžete sa na nás obrátiť vo všetkých záležitostiach korporátneho práva, od výberu vhodného typu obchodnej spoločnosti a jej založenia až po vykonanie komplexných domácich či medzinárodných transakcií.

Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých fázach „životného cyklu“ spoločnosti. Bez ohľadu na to, či spoločnosť založíte sami, získate už existujúcu spoločnosť, plánujete fúziu, alebo zamýšľate implementovať koncernovú štruktúru, vďaka nám vždy nájdete optimálne riešenie. V prípade akvizície sme vám schopní asistovať tak na národnej českej, ako aj na medzinárodnej úrovni, a to vďaka celosvetovej sieti našich partnerských kancelárií.

K našej práci, samozrejme, patrí aj vykonávanie due diligence. Ide o oblasť, s ktorou máme bohaté profesijné skúsenosti, na ktoré sa môžete celkom spoľahnúť. Poznáme úskalia súvisiace s nadobúdaním spoločností v Českej republike a na Slovensku a vieme ich efektívne riešiť. Sme si vedomí skutočnosti, že najmä oblasť fúzií a akvizícií je často spätá takisto s daňovými aspektmi. Preto od začiatku každej transakcie úzko spolupracujeme so skúsenými daňovými poradcami.

Samozrejmosťou je asistencia pri zaisťovaní potrebných úradných súhlasov vrátane súhlasov orgánov z oblasti súťažného práva.

Tieto základné právne piliere patria už tradične medzi hlavné oblasti väčšiny českých a slovenských advokátskych kancelárií a u nás to nie je inak. Aj keď sa na tieto odbory práva z dôvodu silnejúcej špecializácie často zabúda, nemali by byť podceňované. Sme pripravení byť vaším partnerom a sprievodcom v zložitých otázkach obchodného práva. Pripravíme návrhy všetkých dokumentov, ktoré sú pre vás a vašu podnikateľskú činnosť nevyhnutné, a to od vzorových zmlúv a všeobecných obchodných podmienok po konkrétne zmluvy šité na mieru či zmluvnú dokumentáciu k dlhodobým projektom.

Naše služby zahŕňajú prípravy a aktívne vyjednávanie zmlúv na národnej či medzinárodnej úrovni, pričom využívame naše skúsenosti s typovo rôznorodými transakciami najrôznejšieho objemu. V prípadoch, keď sa vaše zmluvy riadia zahraničným právom, úzko spolupracujeme v rámci medzinárodnej siete s našimi kolegami zo zahraničia, ktorých veľmi dobre poznáme nielen po pracovnej, ale aj po osobnej stránke.

Sme schopní rovnako kvalitne spracovať návrhy zmlúv pre vašich obchodných zástupcov, ako aj dokumentáciu pre uskutočnenie vášho franšízového konceptu. Dodávateľské zmluvy, príkazné zmluvy atď. sú u nás v tých najlepších rukách.

Obnoviteľné zdroje energie sú podporované po celom svete. Toto odvetvie nadobudlo v rámci energetického sektoru podstatne na význame. Po tom, ako česká vláda prekvapivo ustúpila od svojej skôr presadzovanej podpory veľkých fotovoltických elektrární, a po zavedení zrážkovej dane z príjmov z takto vyrábanej energie v roku 2011, zažil trh energií z obnoviteľných zdrojov v Českej republike značné zmeny. Mnoho investorov sa obávalo o výnosnosť svojich investícií, a preto iniciovali konanie o náhradu škody či rozhodcovské konanie, začaté na základe bilaterálnych dohôd na ochranu investícií, ktorých je Česká republika signatárom. Zároveň bola ukončená aj štátna podpora bioplynových staníc.

Napriek tomu sa nám trh obnoviteľných zdrojov v Českej republike javí v strednodobom až dlhodobom výhľade ako rastúci a zaujímavý, najmä s ohľadom na vzrastajúci záujem investorov v oblasti veternej energie v poslednom čase.

V tejto oblasti bol náš právny tím v počiatkoch „solárneho boomu“ vedúcim tímom v Českej republike. Poskytoval právne poradenstvo mnohým investorom a osvojil si potrebné know-how. Naša advokátska kancelária je tak v oblasti obnoviteľných zdrojov energie schopná poskytnúť komplexné právne služby.

Našim klientom ponúkame najmä nasledujúce:

  • zostavenie zoznamu všetkých povolení nevyhnutných pre plánované energetické zariadenie
  • podpora pri podaní žiadostí o vydanie potrebných licencií a povolení
  • podpora pri konaní a zastupovaní pred miestnymi úradmi alebo Energetickým regulačným úradom (ERÚ)
  • vykonanie právnej previerky (due diligence) v rámci prípravy konkrétnych projektov
  • posúdenie podmienok štátnej podpory
  • spísanie všetkých potrebných návrhov zmlúv
  • účasť a podpora pri vyjednávaní zmlúv
  • poradenstvo pri zaisťovaní financovania, rokovaní s financujúcimi bankami
  • zastupovanie v súdnych konaniach vrátane sporov o náhradu škody
  • zastupovanie v rozhodcovských konaniach vrátane konaní začatých v súvislosti s porušením dohovorov o ochrane investícií

Aktuálne zaisťujeme pre banky a lízingové spoločnosti niekoľko projektov vrátane odborných výstupov a predaja solárnych elektrární.

Harmonické vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom a vzťahy medzi spoločníkmi a vedením sú neoddeliteľnou súčasťou úspechu každej spoločnosti. V záujme dosiahnutia tohto cieľa vám poskytneme komplexné právne poradenstvo vo všetkých pracovnoprávnych otázkach, ktoré sú súčasťou každodenného života vašej spoločnosti. Vypracujeme vám pracovné alebo manažérske zmluvy, ako aj iné dokumenty upravujúce vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami vrátane kolektívnych zmlúv, pracovného poriadku a ďalších interných predpisov. Poskytneme vám poradenstvo týkajúce sa ukončenia pracovných vzťahov a všetkých súvisiacich otázok tak, aby bol chod vašej spoločnosti bezproblémový a úspešný.

Nápady sú cenné, i keď nepredstavujú hmotný majetok. Nehmotný majetok totiž tvorí významnú súčasť bežného podnikateľského života. Našim klientom preto odporúčame, aby si zaistili patričnú ochranu svojho duševného vlastníctva, svojich značiek a identity, ktoré sú také podstatné pre činnosť na českom, európskom alebo medzinárodnom trhu. Zaistíme ochranu vašim ochranným známkam nielen na tuzemskej, ale aj na európskej a/alebo medzinárodnej úrovni, budeme vás zastupovať pred príslušnými úradmi.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo v oblasti autorského práva, doménových mien, úžitkových a priemyselných vzorov a nekalej súťaže vrátane právneho poradenstva v súvislosti so spormi vyplývajúcimi z práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, licenčných zmlúv a zmlúv o postúpení práv.

Vaša spoločnosť bude ťažiť z našich bohatých skúseností z oblasti práva informačných technológií. Naším poslaním je pomôcť vám maximalizovať zisk z inovácií, ktoré ste vy alebo vaši obchodní partneri zaviedli. Implementácie nového softvéru sú zložité a vzhľadom na to, že pri takýchto procesoch je ich konečný rozsah a cena spravidla stanovená až po ich úplnom dokončení, sú často dôvodom vzniku právnych sporov. Našim klientom z radov IT spoločností preto poskytujeme zodpovedajúce implementačné zmluvy. Pre zákazníkov IT spoločností, ktorých cieľom je implementácia nového softvéru pre ich podnikanie, sme schopní navrhnúť a spravidla aj vyrokovať právne riešenie na mieru.

Naše odborné skúsenosti v tejto právnej oblasti však nepokrývajú iba prípravu všeobecných obchodných podmienok či individuálnych zmlúv, ale tiež problematiku ochrany (osobných) údajov.

Počínajúc rokom 2017 kladieme zvláštny dôraz na to, aby sme našich klientov, prípadne ich spoločnosti pripravili na novú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá vyplýva z úniového nariadenia GDPR (General Data Protection Regulation) a ktorá sa bude priamo týkať všetkých spoločností v EÚ. Príprava našich klientov, z rôznych oblastí podnikateľského života, na novú úpravu ochrany osobných údajov je natoľko náročná, že sme vyčlenili špecializovaný tím právnikov, ktorí sa v súčasnosti zaoberajú takmer výlučne touto agendou. Usporadúvajú informačné semináre, analyzujú existujúce situácie v spoločnostiach našich klientov či zavádzajú systémy ochrany osobných údajov a súvisiacej metodológie. Náš tím zaoberajúci sa ochranou osobných údajov blízko spolupracuje so špecializovanými IT spoločnosťami.

Transakcie s nehnuteľnosťami sú súčasťou každodenného podnikania mnohých našich klientov. Naša prax zahŕňa všetky aspekty projektov v oblasti nehnuteľností vrátane možností financovania, výstavby, predaja, developerských projektov, komerčného prenájmu a správy nehnuteľností. Poskytujeme poradenstvo v oblasti rezidenčných aj komerčných projektov.

Veľké projekty v oblasti nehnuteľností vyžadujú poradenstvo poskytované skúsenými právnikmi, ktorí sa výborne orientujú nielen v otázkach samotných nehnuteľností, ale takisto v nadväzujúcich oblastiach, ako je najmä bankové právo, finančné a daňové právo, ako aj právo cenných papierov a právo životného prostredia. Pri navrhovaní riešení a následnej realizácii transakcie zvažujeme popri otázkach územného plánovania a stavebného povolenia aj otázky environmentálne vrátane ohľadu na daňovú optimalizáciu.

Máme jeden z popredných tímov v oblasti nehnuteľností a stavebného práva v Českej republike a na Slovensku, ktorý vám pomôže úspešne realizovať aj tie najnáročnejšie transakcie s nehnuteľnosťami.

Bližšie informácie a referencie vám radi poskytneme na vyžiadanie.

Rozhodcovské konanie je jedným z najobľúbenejších alternatívnych spôsobov riešenia sporov, najmä v prípade sporov vzniknutých z obchodných zmlúv. Je však dôležité vždy zvážiť, či práve rozhodcovská doložka v zmluve predstavuje ten najlepší spôsob, ako ochrániť záujmy jednej alebo aj oboch strán. Popri potenciálnej časovej úspore je potrebné mať na pamäti, že rozhodcovské konanie je obvykle spojené s vyššími nákladmi, konania vo veci sú neverejné a možnosť odvolania sa spravidla nepripúšťa. Jednou z rozhodujúcich skutočností je aj voľba správneho rozhodcovského súdu. Náš rozhodcovský tím je dopodrobna oboznámený s príslušnou problematikou, a to tak z pohľadu rozhodcu, ako aj zástupcu jednej zo strán pred rozhodcovským súdom. Poskytujeme poradenstvo takisto v rámci rozhodcovského konania ad hoc.

V roku 2016 bol jeden z našich advokátov predsedom senátu vo významnom rozhodcovskom konaní vedenom v ICC, ktoré bolo úspešne skončené už po 10 mesiacoch.

V poslednom čase zaznamenávame takisto významný nárast alternatívneho riešenia sporov v podobe mediácie, ktorou sa tiež zaoberáme.

Bez ohľadu na to, v akom aspekte rozhodcovského konania či alternatívneho riešenia sporov potrebujete odbornú radu, vďaka bohatým skúsenostiam sme pre vás tou správnou voľbou.

Súčasťou našej každodennej činnosti je tiež zastupovanie našich klientov v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi. V konaniach pred súdmi priebežne zastupujeme a poskytujeme právne poradenstvo mnohým našim klientom. V tejto súvislosti nás teší skutočnosť, že v súdnych konaniach, ktoré boli v priebehu roku 2016 ukončené, sme dosiahli viac ako 85 % úspešnosť.

Kontakt

UEPA advokáti s.r.o.
Voctářova 2449/5 (DOCK in One)
180 00 Praha 8 – Libeň
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 234 707 444
Fax: +420 234 707 404
E-Mail: office@uepa.cz

UEPA advokáti s.r.o.
Lazaretská 23
811 09 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tel.: +421 2 43330283
E-Mail: office@uepa.sk