Naša advokátska kancelária sa dnes prostredníctvom našich kolegov zúčastnila videokonferencie s riaditeľom Českomoravskej záručnej a rozvojovej banky (ČMZRB), ktorej témou bol pripravovaný program štátnej pomoci COVID III. Pretože sa podmienky tohto programu výrazne líšia od všetkých ostatných doteraz uvedených programov, dovoľujeme si Vám v stručnosti predstaviť jeho základné parametre.

COVID III bol predstavený ako rýdzo záručný program, v ktorom bude možnosť plnenia zo záručnej schémy až do objemu 150 miliárd Kč, čo má vytvoriť motiváciu pre poskytnutie úverov komerčnými bankami v objeme 500 miliárd Kč. Cieľom programu je teda dať bankám k dispozícii nástroj, ako poskytnúť úvery prostredníctvom zvýšenia zaistenia aj klientom, ktorí by inak na komerčný úver nedosiahli. Napriek tomu ale musí byť zabezpečená návratnosť poskytovaných úverov.

Podpora bude poskytovaná formou záruk za komerčné úvery, a to nie za jednotlivé úvery, ale raz za celé portfólio daných úverov konkrétnej komerčnej banky. Rozhodnutie o poskytnutí úveru, vrátane zaradenia do portfólia zaručovaného ČMZRB, tak bude úplne v gescii danej komerčnej banky. V tomto ohľade teda odpadá povinnosť vyplňovania akýchkoľvek formulárov žiadosti, ako tomu bolo v predchádzajúcich programoch.

Do portfólia úverov zabezpečovaného ČMZRB danej komerčnej banky budú môcť byť zaradené úvery poskytnuté do 31. 12. 2020, pričom záručná schéma bude trvať do 30. 06. 2024.

Stále samozrejme platí, že úvery so zabezpečením ČMZRB budú poskytované ako prevádzkové, nie teda napr. ako investičné.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám samozrejme k dispozícii.