Dovoľujeme si Vás upozorniť na nový príspevok zamestnancom v ČR pri nariadenej karanténe tzv. „izolačka“.

Príspevok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorým bude nariadená karanténa alebo izolácia v období od 1. marca do 30. apríla 2021.

Príspevok 370 Kč za deň platí pre všetkých zamestnancov počas prvých 14 kalendárnych dní karantény / izolácie.

Zamestnanci pracujúci na DPČ a DVP majú na príspevok nárok, ak sú nemocensky poistení.

Príspevok sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorým bola nariadená karanténa / izolácie do 5 dní po návrate zo zahraničia, s výnimkou návratu z pracovnej či služobnej cesty.

Príspevok sa vypláca zamestnancovi spoločne s náhradou príjmu za príslušné obdobie. Zamestnávateľ odpočíta z čiastky poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti odvádzaného za kalendárny mesiac sumu, ktorú zúčtoval zamestnancom na príspevku.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.