Dovoľujeme si Vás informovať o veľkej novele občianskeho súdneho poriadku a exekučného poriadku. Táto novela bola dňa 7.7.2021 prijatá Poslaneckou snemovňou ČR v znení pozmeňovacích návrhov Senátu ČR, teraz zostáva k platnosti iba podpis prezidenta republiky.

Od 1.1.2022 dôjde k nasledovným zmenám, ktoré majú zásadný vplyv na postavenie oprávnených osôb v exekučnom konaní.

1)      Započítavanie na istinu

 • V súčasnosti je výťažok z exekúcie najprv započítaný na príslušenstvo dlhu, tj. Úroky, úroky z omeškania, náklady, a až potom na samotnú istinu.
 • Novo sa výťažok v exekúcii najprv započíta na náklady súdu, na výkon rozhodnutia, potom na istinu a až nakoniec na úroky, úroky z omeškania a náklady oprávneného.

2)      Zastavovanie neúspešných exekúcií

 • Ďalšiou zásadnou zmenou je zastavenie neúspešných exekúciou vedených dlhšie ako 6 rokov. V prípade, že po 6 rokoch nebolo vymožené nič a ani nebola postihnutá nehnuteľná vec vo vlastníctve povinného, ​​vyzve súdny exekútor oprávneného k úhrade zálohy. Ak nebude záloha uhradená, súdny exekútor exekúciu zastaví.
 • V opačnom prípade však bude exekúcia vedená ďalšie 3 roky a možno ju takto predĺžiť o 2 takéto obdobia.
 • Vyššie spomínaná lehota 6 rokov bude pritom počítaná spätne, tzn. prvé exekúcie budú zastavované už v roku 2023.

3)      Obmedzenie mobiliárnych exekúcií

 • Súdny exekútor bude musieť nanovo exekúciu, čo do predaja hnuteľných veci odložiť, ak povinný navrhne, že bude splácať podľa splátkového kalendára.
 • Tento bod novely sa týka však len fyzických osôb, nie teda právnických osôb.

4)      Zastavenie drobných exekúcií

 • V prípade, že je vymáhaná istina do výšky 1.500, – Kč a v posledných 3 rokoch nebolo nič vymožené, vyzve súdny exekútor oprávneného k zloženiu zálohy, a to najneskôr 3 mesiace po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona. Ak neuhradí oprávnený zálohu, bude exekúcia zastavená.
 • Oprávnený však môže v takom prípade následne uplatniť časť pohľadávky ako zľavu na dani.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností sa na nás neváhajte obrátiť.

4)      Zastavení bagatelních exekucí

 • V případě, že je vymáhaná jistina do výše 1.500,- Kč a v posledních 3 letech nebylo ničeho vymoženo, vyzve soudní exekutor oprávněného ke složení zálohy, a to nejpozději 3 měsíce po nabytí účinnosti této novely zákona. Neuhradí-li oprávněný zálohu, bude exekuce zastavena.
 • Oprávněný ovšem může v takovém případě následně uplatnit část pohledávky jako slevu na dani.