Vezmite, prosím, na vedomie, že bola v ČR zverejnená druhá výzva k programu COVID – nájomné, kedy žiadosti o dotácie bude možné podávať od 21. 10. 2020 od 9:00 hod do 21. 1. 2021 23:59 hodín, elektronicky cez informačný systém dostupný na webe Ministerstva obchodu a priemyslu, a to za nasledujúcich podmienok:

 • rozhodným obdobím, na ktoré sa bude poskytovať podpora, sú mesiace júl, august a september 2020;
 • výška pomoci bude predstavovať 50% rozhodného nájomného na rozhodné obdobie a to do maximálnej výšky 10 mil. Kč pre všetky prevádzky jedného žiadateľa, pričom maximálna výška pomoci v sume 10 mil. Sk z Výzvy 1 a Výzvy 2 programu COVID – nájomné sa nesčítajú;
 • novo odpadla podmienka zľavy na nájomnom zo strany prenajímateľa;
 • žiadatelia, ktorí sú v systéme zaregistrovaní už z prvej výzvy, nemusia vykonať registráciu znova;
 • žiadať o podporu môžu osoby, ktoré splnia všetky tieto podmienky súčasne:
  • jedná sa o podnikateľov (FO alebo PO), ktorý vykonávajú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského zákona alebo obdobným spôsobom;
  • v rozhodnom období užívali pôsobisko, ktoré nie je v ich vlastníctve, a to na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s prenajímateľom a účinnej pred 1. 7. 2020;
  • v dôsledku prijatých mimoriadnych a krízových opatrení im bol zakázaný alebo výrazne obmedzený maloobchodný predaj tovaru alebo poskytovanie služieb;
  • patria do okruhu dotknutých prevádzok (napr. prevádzkovatelia stravovacích služieb, hudobných klubov, kongresov, veľtrhov, atď.);
  • nie sú spriaznenou osobou s prenajímateľom prevádzkarne.

  Neváhajte sa na nás obrátiť v prípade ďalších otázok či záujmu o asistenciu s podávaním žiadostí o poskytnutie podpory z programu COVID – nájomné.