Radi by sme Vás informovali o novinkách v súvislosti s opatreniami na podporu podnikania v čase koronavirovej krízy:

Predĺženie programu Antivirus A:

Vláda schválila možnosť požiadať o kompenzáciu nákladov v rámci programu Antivirus A pre zamestnávateľov, ktorí museli v dôsledku mimoriadnych vládnych opatrení čiastočne či úplne obmedziť svoju prevádzku či ktorých zamestnancom bola nariadená karanténa, a to novo až do 31. augusta 2020.

Liberačný balíček III:

Liberačný balíček III, ktorý bol schválený na včerajšom rokovaní Vlády, predlžuje a rozširuje niektoré daňové úľavy, ktoré boli prijaté v rámci Liberačných balíčkov I a II, konkrétne:

  • predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 18. augusta 2020 a odpustenie sankcií spojených s neskorším podaním a platením;
  • predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí do 31. decembra 2020 za podmienky, že správca dane povolí tento odkladu platenia v súvislosti s epidémiou koronavírusu; sankcie spojené s neskorším podaním daňového priznania a zaplatením dane budú odpustené.

Úvery pre živnostníkov v Stredočeskom kraji:

Stredočeský kraj vybral ako finančného partnera pre podporu živnostníkov v Stredočeskom kraji Komerční banku, ktorá poskytne regiónu úver v objeme až 2,75 miliardy korún na financovanie návratnej finančnej pomoci pre živnostníkov postihnutých v súvislosti s koronavírovou epidémiou. Tejto úver bude možné čerpať v priebehu júna a júla 2020, a to do maximálnej výšky 50.000 Kč pre jedného podnikateľa, ktorý ho bude môcť začať splácať až o rok, tj. v júni 2021. Pôžička však musí byť splatená najneskôr do 15. marca 2024.

Vláda schválila akčný plán, ktorý má prispieť k obnoveniu odvetvia cestovného ruchu v Českej republike. Cieľom akčného plánu je prispieť k nastaveniu protikrízových opatrení, ktoré udržateľným a efektívnym spôsobom umožní obnovu odvetvia cestovného ruchu. Krízový akčný plán zároveň zahŕňa šesť tematických prioritných okruhov (Financovanie cestovného ruchu a podpora zvýšenia dopytu po službách cestovného ruchu, Ochrana spotrebiteľa a rovné podmienky podnikania, Integrovaný marketing, Zber dát a analytická práca, Podpora zamestnanosti a Riadenie/systém).

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.