Dovolujeme si Vás tímto informovat, že se významně změnila pravidla pro určení a zápis skutečných majitelů, a to novým zákonem č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), který vstoupil v účinnost 1. 6. 2021. Z tohoto důvodu je tedy velmi důležité prověřit, zda údaje o skutečném majiteli zapsané v registru skutečných majitelů odpovídají faktickému stavu.

Nedodržení povinností a nesrovnalosti v evidenci mohou mít vedle finančních sankcí (pokuta až do výše 500.000,- Kč) daleko citelnější dopad jako např. zákaz vyplacení podílu na zisku společnosti a zákaz výkonu hlasovacích práv na valných hromadách společnosti.

Skutečným majitelem je, jako tomu bylo doposud, osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv společnosti nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 % nebo osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % zisku společnosti. Pokud taková osoba není, zákon o evidenci skutečných majitelů zavedl novou povinnost identifikovat člena statutárního orgánu nikoli samotné společnosti identifikující a zapisující svého skutečného majitele, jako tomu bylo doposud, ale přímo ultimativní mateřské společnosti.

Obchodní korporace, které doposud své skutečné majitele neevidovaly, musí své skutečné majitele řádně evidovat bez zbytečného odkladu.

Obchodní korporace, které v řádných termínech zajistily zápis do evidence podle již neúčinných ustanovení zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, mají 6 měsíců na zajištění souladu zapsaných údajů se zákonem, lhůta tedy skončí 1. 12. 2021.

S ohledem na dopad těchto změn na každodenní chod Vaší společnosti a výše uvedené sankce, si Vám dovolujeme nabídnout kontrolu stávajících údajů Vaší společnosti a případnou aktualizaci údajů v souladu s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů.

V případě dotazů či zájmu o podporu se na nás neváhejte obrátit.