Dovoľujeme si Vás týmto informovať, že sa významne zmenili pravidlá pre určenie a zápis skutočných majiteľov, a to novým zákonom č. 37/2021 Zb., zákon o evidencii skutočných majiteľov (ďalej len „zákon o evidencii skutočných majiteľov„), ktorý nadobudol účinnosť 1. 6. 2021. Z tohto dôvodu je teda veľmi dôležité preveriť, či údaje o skutočnom majiteľovi zapísané v registri skutočných majiteľov zodpovedajú faktickému stavu.

Nedodržanie povinností a nezrovnalosti v evidencii môžu mať popri finančných sankciach (pokuta až do výšky 500.000, – Kč) ďaleko citeľnejší vplyv ako napr. zákaz vyplatenie podielu na zisku spoločnosti a zákaz výkonu hlasovacích práv na valných zhromaždeniach spoločnosti.

Skutočným majiteľom je, ako tomu bolo doteraz, osoba, ktorá sama alebo spolu s osobami konajúcimi s ňou v zhode, disponuje viac ako 25% hlasovacích práv spoločnosti alebo má podiel na základnom imaní väčší ako 25% alebo osoba, ktorá má byť príjemcom aspoň 25% zisku spoločnosti. Ak takáto osoba nie je, zákon o evidencii skutočných majiteľov zaviedol novú povinnosť identifikovať člena štatutárneho orgánu a nie samotné spoločnosti identifikujúce a zapisujúce svojho skutočného majiteľa, ako tomu bolo doteraz, ale priamo ultimatívne materské spoločnosti.

Obchodné korporácie, ktoré doteraz svoje skutočné majiteľa neevidovali, musí svoje skutočné majiteľa riadne evidovať bez zbytočného odkladu.

Obchodné korporácie, ktoré v riadnych termínoch zabezpečili zápis do evidencie podľa už neúčinných ustanovení zákona č. 304/2013 Zb., zákon o verejných registroch právnických a fyzických osôb a o evidencii trustových fondov, majú 6 mesiacov na zabezpečenie súladu zapísaných údajov so zákonom, lehota teda skončí 1. 12. 2021.

S ohľadom na dopad týchto zmien na každodenný chod Vašej spoločnosti a vyššie uvedené sankcie, si Vám dovoľujeme ponúknuť kontrolu existujúcich údajov Vašej spoločnosti a prípadnú aktualizáciu údajov v súlade s novým zákonom o evidencii skutočných majiteľov.

V prípade otázok či záujmu o podporu sa na nás neváhajte obrátiť.