Rádi bychom Vás tímto krátkým sdělením upozornili, že v poslední době se čím dál častěji setkáváme se zvýšenou aktivitou soudů ohledně kontroly dodržování povinnosti zveřejnit roční účetní závěrku a její schválení ve sbírce listin obchodního rejstříku. Dříve za nesplnění této povinnosti nehrozil žádný signifikantní postih.

Již nějaký čas za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až do výše 100.000,- Kč, větší nebezpečí však hrozí při opakovaném porušení této povinnosti nebo nesplnění povinnosti předložit dokumenty ve lhůtě stanovené rejstříkovým soudem. V takovém případě může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení právnické osoby s likvidací a způsobit tak značné komplikace.

Vzhledem k tomu, že stejná sankce, tedy zrušení právnické osoby s likvidací však hrozí i v případě, že se výzvu k dodání dokumentů právnické osobě nepodaří doručit. V této souvislosti doporučujeme dbát zvýšené obezřetnosti i na to, aby byla pravidelně kontrolována i datová schránka společnosti.

V poslední době navíc rejstříkové soudy nekontrolují dodržování této povinnosti pouze na základě „udání“ ze strany třetích osob jak tomu bylo doposud, nicméně i sami z vlastní iniciativy, typicky a velmi často v případě podání návrhu na zápis jakýchkoliv změn do obchodního rejstříku.

Pokud bychom Vám ohledně výše uvedeného mohli být nápomocni, neváhejte se na nás, stejně jako v případě jakýchkoliv dotazů, obrátit.