Radi by sme Vás týmto krátkym oznámením upozornili, že v poslednej dobe sa čoraz častejšie stretávame so zvýšenou aktivitou súdov ČR na kontrolu plnenia povinnosti zverejniť ročnú účtovnú závierku a jej schválenie v zbierke listín obchodného registra. Skôr za nesplnenie tejto povinnosti nehrozil žiaden signifikantný postih.

Už nejaký čas za nesplnenie tejto povinnosti hrozí pokuta až do výšky 100.000, – Kč, väčšie nebezpečenstvo však hrozí pri opakovanom porušení tejto povinnosti alebo nesplnenie povinnosti predložiť dokumenty v lehote určenej registrovým súdom. V takom prípade môže registrový súd aj bez návrhu začať konanie o zrušení právnickej osoby s likvidáciou a spôsobiť tak značné komplikácie.

Vzhľadom k tomu, že rovnaká sankcia, teda zrušenie právnickej osoby s likvidáciou však hrozí aj v prípade, že sa výzvu k dodaniu dokumentov právnickej osobe nepodarí doručiť. V tejto súvislosti odporúčame dbať na zvýšenú opatrnosť aj na to, aby bola pravidelne kontrolovaná aj elektronická (datová) schránka spoločnosti.

V poslednej dobe navyše registrové súdy nekontrolujú dodržiavanie tejto povinnosti len na základe „udania“ zo strany tretích osôb ako tomu bolo doteraz, avšak aj sami z vlastnej iniciatívy, typicky a veľmi často v prípade podania návrhu na zápis akýchkoľvek zmien do obchodného registra.

Ak by sme Vám v uvedenom mohli byť nápomocní, neváhajte sa na nás, rovnako ako v prípade akýchkoľvek otázok, obrátiť.