Již dříve jsme Vás informovali o projednávaných legislativních návrzích ve věcech odkladu splácení úvěrů, nájmů prostor sloužících k podnikání, justičního balíčku, a dalších. Tyto legislativní návrhy jsou od včerejšího dne projednávány na aktuálním jednání Senátu. Dovolte nám tímto shrnout obsah těchto legislativních návrhů spolu s výsledky jednání Senátu.

Odklad splátek úvěrů bude možno využít na úvěry, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020 a úvěry sjednané před 26. březnem 2020, jedná-li se o úvěry zajištěné nemovitou věcí či věcným právem k nemovité věci, o úvěry poskytnuté stavební spořitelnou či o úvěry účelově určené k výstavbě nemovité věci, změně stavby, a dalším účelům zákonem stanoveným. Čas plnění peněžitých dluhů je možné odložit o délku ochranné doby, která trvá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu až do 31. července 2020 (zamýšlí-li úvěrovaný využít zkrácenou ochrannou dobu) nebo do 31. října 2020. Zasílání oznámení o využití odkladu splátek bude možné provádět s využitím prostředků komunikace na dálku a odklad splátek úvěrů je zásadně bezplatný. Upozorňujeme, že v ochranné době však stále nabíhají úroky z jistiny. Tento zákon byl dnes podepsán prezidentem České republiky, o nabytí jeho účinnosti Vás budeme informovat.

Senát dnes také projednal návrh zákona týkající se nájmů prostor sloužících k podnikání, který znemožňuje pronajímatelům jednostranně ukončit nájem v ochranné době pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, nastalo-li toto prodlení v rozhodné době (tj. od 12. března 2020 do 30. června 2020) a zároveň v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření proti šíření koronavirové epidemie. Tento návrh byl s pozměňovacími návrhy vrácen Poslanecké sněmovně k novému projednání. Tyto pozměňovací návrhy obsahují další možnosti podpory podnikatelů, zejména návrhy na záruku státu za dlužné nájemné, doplnění podpůrného programu „Pětadvacítka“ a další. O dalším vývoji v projednávání tohoto návrhu zákona vás budeme informovat.

Dále byl dnes Senátem schválen tzv. „justiční balíček“, který obsahuje zejména:

  • prominutí zmeškání lhůt, které bude posuzováno individuálně a bude možné pouze z důvodů v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové epidemie, a to v občanskoprávních, insolvenčních, exekučních, správních a trestních řízení, při řízení před Ústavním soudem a Ministerstvem spravedlnosti;
  • odklad povinnosti dlužníka na sebe podat insolvenční návrh do doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření; k věřitelským insolvenčním návrhům podaným do 31. srpna 2020 se nebude přihlížet;
  • orgány právnických osob budou moci rozhodovat distančně nebo per rollam, a to i v případě, že to společenská smlouva neumožňuje.

Dále bylo na dnešním jednání Vlády České republiky schváleno navýšení ošetřovného z původních 60 % na 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu, a to ZPĚTNĚ od 1. 4 2020, kdy Česká správa sociálního zabezpečení bude tento rozdíl zpětně doplácet. Nárok na ošetřovné budou mít i rodiny, jejichž děti nebudou moci od 25. 5. 2020 chodit do školy v důsledku nesplnění regulace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dále Vláda schválila plánovaná rozvolňování opatření naplánovaná od 20. 4. 2020, kdy s účinností od 20. dubna 2020 budou uvolněna řemesla s provozovnou, farmářské trhy, autobazary a autosalony, venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do 10 lidí.

V případě dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.