Už skôr sme Vás informovali o prerokovávaných legislatívnych návrhoch vo záležitostiach odkladu splácania úverov, nájmov priestor slúžiacich na podnikanie, justičného balíčka, a ďalších. Tieto legislatívne návrhy sú od včerajšieho dňa prerokovávané na aktuálnom rokovaní Senátu. Dovoľte nám týmto zhrnúť obsah týchto legislatívnych návrhov spolu s výsledkami rokovaní Senátu.

Odklad splátok úverov bude možné využiť na úvery, ktoré boli dohodnuté a čerpané pred 26. marcom 2020 a úvery dohodnuté pred 26. marcom 2020, ak ide o úvery zabezpečené nehnuteľnou vecou či vecným právom k nehnuteľnej veci, o úvery poskytnuté stavebnou sporiteľňou či o úvery účelovo určené k výstavbe nehnuteľnej veci, zmene stavby, a ďalšie účely zákonom stanovené. Čas plnenia peňažných dlhov je možné odložiť o dĺžku ochrannej doby, ktorá trvá od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom úverujúcemu došlo oznámenia úverovaného, ​​že má v úmysle využiť ochrannú lehotu, až do 31. júla 2020 (ak úverovaný zamýšľa využiť skrátenú ochrannú dobu) alebo do 31. októbra 2020. Zasielanie oznámenia o využití odkladu splátok bude možné vykonávať s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku a odklad splátok úverov je zásadne bezplatný. Upozorňujeme, že v ochrannej lehote však stále nabiehajú úroky z istiny. Tento zákon bol dnes podpísaný prezidentom Českej republiky, o nadobudnutí jeho účinnosti Vás budeme informovať.

Senát dnes tiež preskúmal návrh zákona týkajúci sa nájmov priestor slúžiacich na podnikanie, ktorý znemožňuje prenajímateľom jednostranne ukončiť nájom v ochrannej lehote iba z dôvodu, že je nájomca v omeškaní s platením nájomného, ​​ak nastalo toto omeškanie v rozhodnom čase (tj. od 12. marca 2020 do 30. júna 2020) a zároveň v dôsledku obmedzenia vyplývajúceho z mimoriadneho opatrenia proti šíreniu koronavírovej epidémie. Tento návrh bol s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi vrátený Poslaneckej snemovni na nové prejednanie. Tieto pozmeňovacie návrhy obsahujú ďalšie možnosti podpory podnikateľov, najmä návrhy na záruku štátu za dlžné nájomné, doplnenie podporného programu „Pětadvacítka“ a ďalšie. O ďalšom vývoji v prerokúvania návrhu zákona vás budeme informovať.

Ďalej bol dnes Senátom schválený tzv. „Justičný balíček“, ktorý obsahuje najmä:

  • odpustenie omeškania lehôt, ktoré bude posudzované individuálne a bude možné len z dôvodov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírovej epidémie, a to v občianskoprávnych, konkurzných, exekučných, správnych a trestných konaních, pri riadení pred Ústavným súdom a Ministerstvom spravodlivosti;
  • odklad povinnosti dlžníka podať na seba insolvenčný návrh do doby uplynutia 6 mesiacov od ukončenia mimoriadneho opatrenia; k veriteľským insolvenčným návrhom podaným do 31. augusta 2020 sa nebude prihliadať;
  • orgány právnických osôb budú môcť rozhodovať dištančne alebo per rollam, a to aj v prípade, že to spoločenská zmluva neumožňuje.

Ďalej bolo na dnešnom rokovaní Vlády Českej republiky schválené navýšenie ošetrovného z pôvodných 60% na 80% redukovaného denného vymeriavacieho základu, a to SPÄTNE od 1. 4 2020, za kedy bude Česká správa sociálneho zabezpečenia tento rozdiel spätne doplácať. Nárok na ošetrovné budú mať aj rodiny, ktorých deti nebudú môcť od 25. 5. 2020 chodiť do školy v dôsledku nesplnenia regulácie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy.

Ďalej Vláda schválila plánované rozvolňovanie opatrenia naplánované od 20. 4. 2020, kedy s účinnosťou od 20. apríla 2020 budú uvoľnené remeslá s prevádzkarňou, farmárske trhy, autobazáre a autosalóny, vonkajšie tréningové aktivity profesionálnych športovcov a svadby do 10 ľudí.

V prípade otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.