Radi by sme vás informovali, že po zasadnutí vlády ČR, ktoré sa konalo 05.01.2022, bolo rozhodnuté o skrátení karantény a izolácie na päť dní od 11.01.2022.

Od 17.1.2022 sa tiež zaviedla povinnosť zamestnávateľov testovať všetkých zamestnancov dvakrát týždenne pomocou autotestov na antigény, pričom následné testovanie zamestnanca sa uskutočňuje každý tretí deň po predchádzajúcom testovaní. Zamestnávateľ musí viesť záznamy o testovaní.

V prípade, že zamestnanec nie je prítomný na pracovisku v deň termínu testovania, bude testovaný v čase svojho najbližšieho príchodu na pracovisko.

Ak sa zamestnanec odmietne podrobiť testovaniu, zamestnávateľ je povinný informovať miestny orgán verejného zdravotníctva v mieste pôsobenia zamestnávateľa. Zároveň je zamestnanec povinný nosiť respirátor FFP2 po celý čas, keď je na pracovisku, zdržiavať sa vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od ostatných osôb a jesť oddelene od ostatných osôb. Zamestnávateľ zabezpečí, aby sa prijali organizačné opatrenia na obmedzenie stretávania sa takéhoto zamestnanca s inými osobami.

Osoby, ktoré:

  • majú negatívny PCR test vykonaný počas posledných 72 hodín;
  • majú negatívny AG test vykonaný za posledných 24 hodín zdravotníckym pracovníkom;
  • absolvujú preventívny test u iného zamestnávateľa.

Zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi doklad o vyššie uvedených skutočnostiach prostedníctvom:

  • potvrdenia vydaného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti;
  • digitálneho certifikátu EÚ COVID;
  • písomného potvrdenia od iného zamestnávateľa zamestnanca, že sa zamestnanec podrobil preventívnemu testovaniu.

V prípade pozitívneho výsledku testu musí zamestnanec okamžite informovať zamestnávateľa, opustiť pracovisko a poskytnúť informácie príslušným orgánom verejného zdravotníctva. Zamestnávateľ zašle zoznam osôb s kontaktnými údajmi, ktoré boli pozitívne testované, miestnemu orgánu verejného zdravotníctva do nasledujúceho dňa po testovaní.

Upozorňujeme tiež, že rovnaká povinnosť (samovyšetrenie dvakrát týždenne) sa vzťahuje aj na samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa v rámci svojej činnosti stretávajú s tretími stranami.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.