Zatiaľ posledné opatrenie prijaté 23. marca, ktoré nadobúda účinnosť 26. marca o 00:00, obmedzuje novo vstup a vycestovanie z územia ČR pre cezhraničných pracovníkov. Títo musia teraz po vstupe ostať v krajine minimálne 21 dní.

Tým sa stáva každodenné prekročenie hranice nemožným. V opačnom prípade, teda v prípade druhého prekročenia hraníc z alebo do Českej republiky v období kratšom ako 21 dní, budú títo pracovníci musieť nastúpiť na povinnú 14-dňovú karanténu, prípadne preukázať, že túto podstúpili na území cudzieho štátu.

Upozorňujeme, že toto sa vzťahuje nielen na všetky českých občanov ale aj na cudzincov pri prechode štátnej hranice z ČR do SRN alebo Rakúska a naopak (s výnimkou vodičov medzinárodnej dopravy, členov diplomatických misií, príslušníkov zložiek IZS, zdravotníkov a pod.).