Prehľad nových opatrení a pripravovanej legislatívy:

V piatok, 25. septembra 2020, vláda ČR na svojej mimoriadnej schôdzi schválila nové pravidlá pre tzv. Kurzarbeit, ktoré by mali byť po ďalšom prerokovaní v legislatívnom procese vtelené do zákona č.435 / 2004 Zb., o zamestnanosti

Schválené podmienky sú zatiaľ tieto:

  • Rozsah prekážok v práci činí 20-80% pracovného času (tj. 1 až 4 dni v týždni) u každého podporeného zamestnanca.
  • Štát bude poskytovať príspevok za dobu nepridelovania práce v rozsahu 70% pôvodnej čistej mzdy.
  • Maximálna doba pomoci je 12 mesiacov u každého zamestnanca.
  • Zamestnávateľ hradí za dobu nepridelovania práce poistné na zdravotné poistenie v plnej výške. Poistné na sociálne poistenie bude počítané zo sumy zodpovedajúcej 70% čistej mzdy.
  • Podpora bude poskytovaná len zamestnávateľom so sídlom v Českej republike

Upozorňujeme, že toto je len vládny návrh, ktorý musí prejsť ešte legislatívnym procesom.