Pozorne sledujeme okruh povinností, ktoré prinesie zavedenie povinnej ochrany oznamovateľov (tzv. whistelblowing), ktorá bola prijatá na európskej úrovni európskou smernicou o ochrane osôb oznamujúcich porušenie práva Únie. Členské štáty musia do 17. 12. 2021 do svojho právneho poriadku zaviesť pre firmy povinnosť k ochrane oznamovateľov a stanoviť niektoré jej podmienky a limity.

Už teraz je zrejmé, že vo všeobecnej rovine pôjde o povinnosť zaviesť interný systém umožňujúci dôverne a najmä najlepšie anonymne od zamestnancov a ďalších osôb, ktoré pre ňu vykonávajú činnosť, prijímať oznámenia na porušenie práva a tieto nezávisle a dôverne vyhodnocovať. Podľa uvádzanej smernice táto povinnosť dopadne na všetky podniky, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov. Ale aktuálny vládny návrh českého zákona túto hranicu dokonca znižuje na 25 zamestnancov.

V tejto chvíli vzhľadom k prebiehajúcemu legislatívnemu procesu, nemožno poskytnúť bližšie údaje, ale akonáhle legislatívny proces postúpi, pripravíme pre vás na túto tému podrobnejšie informácie a seminár/webinár. Zároveň sme už teraz nadviazali spoluprácu s technologickým partnerom z Dánska, ktoré zatiaľ ako jediný štát EÚ prijalo národnú legislatívu a získava prvé poznatky z živej praxe. Momentálne intenzívne pracujeme na prepojení ich technického riešenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa európskej smernice, s predpokladanou podobou českého zákona, tak aby sme mohli našim klientom ponúknuť komplexné riešenie novo uložených povinností.