Radi by sme Vás upozornili na možnosť od piatku 5. februára podávať Ministerstve priemyslu a obchodu ČR žiadosti k 3. výzve COVID – Nájomné. Žiadosti je možné podávať až do 8. apríla 2021.

Podmienky pre čerpanie:

  • Uhradenie aspoň 50% rozhodného nájomného žiadateľom o pomoc pred podaním žiadosti.
  • Ak došlo k odloženiu platieb nájomného žiadateľom o podporu na základe zák. č. 210/2020 Zb., alebo dohodou medzi žiadateľom o podporu a prenajímateľom, považuje sa podmienka za splnenú, ak dôjde k uhradeniu aspoň 50% rozhodného nájomného žiadateľom o pomoc pred podaním žiadosti o poskytnutie pomoci.

Maximálna výška pomoci: Rovnako ako v 2. výzve pôjde o 50% nájomného. Maximálna výška pomoci je 10 mil. Kč pre všetky prevádzky jedného žiadateľa (Na tento účel sa podpory poskytnuté v jednotlivých výzvach programe COVID – Nájomné nesčítajú). Žiadateľ je zároveň povinný kontrolovať neprekročenie limitu podpory podľa bodu 3. 1. platného Dočasného rámca EK (Na tento účel sa pomoci poskytnuté v jednotlivých výzvach programu COVID – Nájomné sčítavajú). Uvoľňovanie prostriedkov schválených žiadostí bude prebiehať po udelení notifikácie Výzve 3 Programu COVID Nájomné Európskou komisiou.

Novo budú oi. oprávnenými žiadateľmi prevádzkarne, ktoré mali výnimku z krízových opatrení vlády a nemali zakázaný maloobchodný predaj tovaru alebo poskytovanie služieb zákazníkom. Tieto prevádzkárne musia preukázať pokles tržieb za 4. štvrťrok roku 2020 oproti rovnakému obdobiu roku 2019 aspoň o 66%.

Neváhajte sa na nás obrátiť v prípade ďalších otázok či záujmu o asistenciu s podávaním žiadostí o poskytnutie podpory z programu COVID – Nájomné.