Pred chvíľou vystúpila vláda ČR s najnovšími informáciami, najmä vo vzťahu k podpore SZČO a programu ANTIVIRUS, ktoré Vám týmto v skratke prinášame:

Vláda schválila jednorazovú podporu pre SZČO vo výške 25.000, – Kč. Hlavnou podmienkou pre túto podporu je pokles obratu za prvý kvartál v porovnaní s kvartálom minulým o viac ako 10%.
Toto opatrenie však podlieha schváleniu Parlamentom a Prezidentom ČR, pričom Poslanecká snemovňa tento bod prerokuje 7.4.2020.
O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch.

Vláda dnes taktiež schválila ďalšie podrobnosti k programu ANTIVIRUS, programu na ochranu zamestnanosti. Program sa vzťahuje len na zamestnávateľov, ktorí dodržiavajú zákonník práce a zamestnancovi nesmie bežať výpovedná lehota. Ďalšou podmienkou je, že zamestnávateľ odvádza za svojich zamestnancov povinné odvody.
Dnes bolo taktiež schválené, že aplikačným kritériom je uzavretie alebo obmedzenie prevádzky na základe krízového opatrenia či nariadenia karantény zamestnancovi – tu patrí zamestnávateľom príspevok až do maximálnej výšky 39.000, -Kč.
Tento program sa vzťahuje aj na zamestnávateľov, ktorí museli obmedziť svoju činnosť v dôsledku súvisiacich hospodárskych ťažkostí z dôvodu šírenia koronavírusu – tu patrí zamestnávateľom príspevok až do maximálnej výšky 29.000, -Kč.
Ďalšie podmienky Vám prinesieme zajtra.

Taktiež bol vládou schválený balíček “justičných” opatrení, ktorého finálna podoba nám ešte nie je známa, pretože aj tu je potrebný súhlas Parlamentu a Prezidenta. Toto by malo byť prejednané Poslaneckou snemovňou taktiež 7.4.2020. Nasledujúce body však už boli zverejnené:

  • Odpustenie omeškania lehôt, bude posudzované individuálne, len z dôvodov v súvislosti s opatreniami, a to v občianskoprávnych, konkurzných, exekučných, správnych a trestných konaní, pri konaniach pred Ústavným súdom a ministerstvom spravodlivosti;
  • Insolvencia – odklad povinnosti dlžníka na seba podať insolvenčný návrh do doby uplynutia 6 mesiacov od ukončenia mimoriadneho opatrenia; k veriteľským insolvenčným návrhom podaným do 31.8.2020 sa nebude prihliadať;
  • Orgány právnických osôb budú môcť rozhodovať dištančne alebo per rollam, a to aj v prípade, že to spoločenská zmluva neumožňuje.