Radi by sme Vás informovali o novinkách z dnešného rokovania Vlády:

Vláda sa dnes uzniesla na zrušení dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí, ktoré sa bude týkať všetkých prevodov vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, u ktorých účinky vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nastali v decembri roku 2019 a neskôr. Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie tejto dane bola z 31. marca predĺžená do 31. augusta; odviedol Ak už niekto túto daň, bude mu spätne vrátená.

Ďalej sa dnes Vláda uzniesla na predĺžení časového testu u oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnej veci, a to z piatich rokov na desať, pričom toto sa týka nehnuteľných vecí, ktoré fyzické osoby nadobudnú po 1. januári 2021. Toto predĺženie však nespadá na nehnuteľnosti, kde majú fyzické osoby trvalé bydlisko, tu zostáva časový test 2 roky ako doteraz.

Vláda dnes tiež prerokovávala pokračujúce možnosť odčítať úroky z úverov, kedy tieto úroky bude možné ďalej odčítať od základu dane na dani z príjmu u všetkých prevodov vlastníckeho práva k nehnuteľným veciam, u ktorých právne účinky vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nastanú do konca roka 2021.

Tieto legislatívne návrhy putujú do Poslaneckej snemovne, kde budú schválené v rámci klasického legislatívneho procesu. O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

Ďalej sa dnes Vláda zhodla na finálnom znení krízového opatrenia týkajúceho sa cezhraničného pohybu osôb (pendlerov) s tým, že novo je stanovená povinnosť testovania na COVID-19 pre pendlerov v intervale 30 dní (a nie 14, ako tomu bolo doteraz).