Povinná informace o zpracování osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Naše advokátní kancelář zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

1. Česká republika:

UEPA advokáti s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8 – Libeň

2. Slovenská republika:

UEPA advokáti s.r.o.
Lazaretská 23
811 09 Bratislava

(dále jen jako „správce“)

Účel a právní základ zpracování

Účel: Poskytování právních služeb

Právní základ: splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (smlouva o poskytování právních služeb), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

plnění právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, která se na správce vztahují, zejména pak právních povinností správce vyplývajících ze zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii a navazujících stavovských předpisů, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dalších

Účel: Evidence a uplatnění pohledávek správce za subjektem údajů

Právní základ: Oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení spočívající v určení, výkonu a obhajobě právních nároků správce

Poskytování osobních údajů je podle okolností povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient„), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy či z výše uvedených právních předpisů.

Účel: Rozesílání právních novinek a pozvánek na společenské akce správce

Právní základ: Oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení spočívající ve výkonu přímého marketingu

Účel: Statistika návštěvnosti webových schránek a filtrace požadavků robotů

Právní základ: Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení

V případě výše uvedených účelů není povinností subjektu údajů své osobní údaje poskytnout.

Zpracovávané osobní údaje

  • Identifikační osobní údaje klienta (jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, údaje z OP pro ověření totožnosti, podpis; u podnikajících fyzických osob též obchodní firmu, IČ a údaj o zápisu v příslušném rejstříku) – totožné osobní údaje jsou podle okolností zpracovávány o fyzických osobách, které jsou statutárními orgány či svěřenskými správci klientů – právnických osob.
  • Kontaktní údaje klienta (emailová adresa, telefonní číslo, údaj o datové schránce).
  • Jakékoliv další osobní údaje poskytnuté správci v souvislosti s naplněním účelu zpracování, zejména poskytování právních služeb a zastupování před soudy a orgány státní správy a samosprávy.

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, Česká advokátní komora)
  • Advokáti spolupracující trvale se správcem
  • Znalci a překladatelé
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Poskytovatel účetních a daňových služeb
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a nařízení). Např. klientský spis a související dokumentaci je advokát povinen uschovat v souladu s čl. 3 usnesení předsednictva ČAK č. 9/1999 Věstníku, po dobu min. pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis nestanoví jinak. Takovým jiným právním předpisem může být kupř. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který v § 16 ukládá povinnost uchovávat povinné údaje a dokumenty po dobu 10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu.

Speciální informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies

Správce na svých webových stránkách používá soubory cookies a to:

(a) funkční soubory cookies (nutné pro chod webových stránek), kde pokud dochází ke zpracování osobních údajů návštěvníků stránek, tak k němu dochází na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

(b) Analytické soubory cookies za účelem zjišťování počtu zobrazení našich webových stránek (podrobnější analytiku neprovádíme) Právním titulem zpracovávání osobních údajů je v tomto případě Vámi prostřednictvím cookies lišty udělený souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

(c) Trakovací (marketingové cookies), za účelem zobrazení mapy a fontů a filtrace požadavků robotů na naše webové stránky. Všechny tyto cookies soubory jsou smazány nejpozději po ukončení relace. Právním titulem zpracovávání osobních údajů je v tomto případě Vámi prostřednictvím cookies lišty udělený souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

Veškeré takto zpracovávané osobní údaje nejsou sdíleny se třetími stranami s výjimkou společnosti Google v nezbytně nutném rozsahu, jelikož společnost Google je naším poskytovatelem webových služeb. Více informací o konkrétních souborech cookies a jejich využití jsou uvedeny v podrobnostech na cookies liště na našich webových stránkách.

Práva klienta

1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat na základě žádosti informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány a bezplatně kopii takových osobních údajů.

2. Právo na opravu znamená, že klient má právo,aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

3. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Žádosti nesmí správce vyhovět, pokud je povinen osobní údaje zpracovávat pro plnění své právní povinnosti uložené mu právními předpisy včetně platných stavovských předpisů.

4. Právo na omezení zpracování znamená právo klienta požadovat, aby jeho osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, byly zpracovány pouze s jeho souhlasem nebo z důvodu výslovně uvedených v čl. 18 nařízení. Toto právo Vám svědčí pouze, pokud jste vznesli námitku zpracování, nebo popíráte přesnost Vašich osobních údajů nebo z dalších důvodů dle čl. 18 nařízení.

5. Právo vznést námitku – klient může vznést kdykoli námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

6. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu (údaje poskytujeme ve formátu.pdf, není-li sjednáno s klientem jinak). Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo na přenositelnost údajů má klient v případě, že zpracování je založeno na smlouvě o poskytování právních služeb nebo na souhlasu se zpracováním osobních údajů a zpracování těchto osobních údajů se provádí elektronicky.

7. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se uplatní pouze tehdy, pokud osobní údaje klienta jsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, prakticky tedy pouze v případě osobních údajů získaných k marketingovým účelům a prostřednictvím některých cookies při návštěvě našich webových stránek..

8. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a to dle příslušného státu u:

(ČR) Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz

(SR) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Na webových stránkách těchto dozorových orgánů najdete i více informací o právech klienta a povinnostech správců osobních údajů.

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů správcem či v případě žádosti o výkon Vašich práv, tak jak je uvedeno výše, nás prosím kontaktujte na emailové adrese office@uepa.cz. V případě žádosti o výkon Vašich práv jako subjektu údajů jsme oprávněni požadovat po Vás údaje nezbytné k ověření Vaší totožnosti.