V nadväznosti na naše predchádzajúce informácie o povinnej ochrane oznamovateľov (Whistleblowing) by sme vás radi informovali o oneskorení pripravovaného českého zákona.

Návrh českého zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti už súčasná Poslanecká snemovňa nemôže prerokovať. Keďže predložené návrhy zákonov nemôže automaticky schváliť ani novozvolená Poslanecká snemovňa, legislatívny proces sa bude musieť začať odznova, akonáhle vláda návrh zákona opätovne predloží novozvolenej Poslaneckej snemovni.

Toto oneskorenie prijatia príslušného českého zákona však neznamená, že oznamovatelia nebudú chránení. Česká republika je povinná transponovať povinnosti vyplývajúce zo smernice do svojho právneho systému, a kým sa tak nestane, budú môcť oznamovatelia po uplynutí transpozičnej lehoty (t. j. od 17. decembra 2021) žiadať od štátu náhradu škody, ktorá im vznikla v dôsledku neposkytnutia ochrany.

Je potrebné zdôrazniť, že povinnosti stanovené smernicou, najmä povinnosť vytvoriť vnútorný systém ochrany, budú v každom prípade zavedené do českého právneho systému. Je možné, že nová vláda bude nútená konať rýchlo vzhľadom na termín transpozície.

Zamestnávatelia, ktorí sa už začali pripravovať, by teda nemali svoje prípravy prerušovať a ostatní by mali využiť tento čas na včasnú prípravu, aby neboli „zahltení“ ochranou oznamovateľov, keď ich dobehne súčasný nápor českej legislatívy.

Preto pokračujeme aj v príprave našich klientov, ktorým môžeme ponúknuť komplexné riešenie systému ochrany oznamovateľov vrátane právnych aj technických riešení v súlade s požiadavkami smernice.

O tejto téme vás budeme samozrejme naďalej informovať.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o povinnostiach týkajúcich sa ochrany oznamovateľov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.