Radi by sme vás informovali, že 19. februára 2022 nadobudne v ČR účinnosť Metodické usmernenie pre regionálne hygienické stanice týkajúce sa zmien v trvaní izolácie.

Izolácia nariadená regionálnou hygienickou stanicou bude trvať minimálne 7 dní, počítaných ako „nultý deň“ plus nasledujúcich 7 kalendárnych dní. Za „nultý deň“ sa považuje dátum odberu diagnostickej vzorky. Izoláciu osôb s pozitívnym výsledkom PCR testu a osôb s príznakmi covid-19 s pozitívnym výsledkom RAT testu nariadi zdravotnícky pracovník.

Izolácia sa ukončí u osôb, ktoré počas trvania izolácie nevykazovali klinické príznaky ochorenia covid-19, po uplynutí minimálne 7 dní od „nultého dňa“. Ak bola nariadená izolácia osoby, ktorá vykazuje príznaky covid-19, po pozitívnom výsledku RAT testu od pracovníka zdravotníckych služieb, izolácia sa ukončí v deň prijatia negatívneho výsledku PCR testu. Ukončenie izolácie sa bude vzťahovať aj na osoby, ktoré vykazujú klinické príznaky covid -19, po uplynutí najmenej 2 dní, počas ktorých osoba už nevykazuje príznaky covid -19. Izolácia musí pokračovať počas trvania klinických príznakov, ak ich pretrvávanie nemožno vysvetliť inak. Celková doba izolácie nesmie byť kratšia ako 7 dní od dátumu začatia.

Výnimka z izolácie sa udeľuje osobám bez príznakov, u ktorých sa laboratórne potvrdila choroba covid-19, uplynula doba nariadenej izolácie a od pozitívneho PCR testu, na základe ktorého bola nariadená izolácia, neuplynulo viac ako 30 dní.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa súčasných opatrení, neváhajte nás kontaktovať.