Radi by sme Vás informovali o niektorých legislatívnych zmenách v súvislosti s epidémiou koronavírusu, ktoré boli prerokované v komorách Parlamentu Českej republiky.

Na rokovaní poslaneckej snemovne boli schválené legislatívne zmeny v týchto oblastiach:

Nájmy priestor slúžiacich na podnikanie

  • V rozhodnom čase (tzn. V čase od 12.03.2020 do 30.06.2020) nemožno zo strany prenajímateľa jednostranne ukončiť nájom z dôvodu, že je nájomca v omeškaní s platením nájomného (neplatí pre poplatky za služby spojené s užívaním), ak toto omeškanie nastalo v relevantnom čase, popr. v dôsledku obmedzení spojených s koronavírusom.
  • Dlžné nájomné podľa predchádzajúceho bodu je nájomca povinný uhradiť v tzv. Ochrannej dobe (tzn. Do 31.12.2020), ak nájomca svoju povinnosť v ochrannej dobe nesplní, môže prenajímateľ vypovedať nájom s výpovednou dobou 5 dní.
  • V prípade zániku alebo skončenia nájmu v ochrannej dobe je nájomca povinný dlžné nájomné uhradiť najneskôr do 30 dní od zániku či skončenia nájmu.

Moratórium splátok úverov a hypoték

  • Možnosť odkladu splácania úverov a hypoték pre fyzické i právnické osoby na základe individuálnej žiadosti, a to na dobu 3 alebo 6 mesiacov, podľa voľby žiadateľa.
  • Žiadosť o odklad splátok je potrebné oznámiť písomne ​​alebo iným spôsobom určeným úverujúcim, pričom žiadateľ musí uviesť ako dôvod svojej žiadosti negatívny ekonomický dopad epidémie COVID – 19, ktorý sa však nebude preskúmavať. Úverujúci následne bez zbytočného odkladu potvrdí žiadateľovi prijatie jeho žiadosti a do 30 dní od tohto oznámenia upovedomí o výške, počte a frekvencii splátok, ktoré má žiadateľ vykonať po skončení doby odkladu a ich celkovej výške.
  • Odklad splátok je bezplatný.
  • Platí pre úvery uzatvorené pred 26. 3. 2020, okrem niektorých výnimiek (napr. Úver zabezpečený nehnuteľnou vecou).
  • Fyzickým osobám sa odkladá splácanie istiny aj úrokov (úroky po dobu moratória napriek tomu stále narastajú), právnickým osobám sa však odkladá len splácanie istiny a úroky je nutné hradiť aj v priebehu moratória.
  • Možnosť odkladu nie je možné využiť napr. pre: revolvingové úvery, faktoring, operatívny lízing a úvery na kreditných kartách.

Zároveň bola na dnešnom rokovaní Senátu schválená podpora pre SZČO vo výške až 25.000, – Kč za rozhodné obdobie (od 12.03.2020 do 30.04.2020). Na tomto rokovaní tiež ministerka financií naznačila, že bezprostredne po schválení pomoci finančná správa zaháji prijímanie žiadostí.

V prípade otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.