Dovolujeme si Vás tímto informovat, že podle aktuální tiskové zprávy České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) se prodejce nevpuštěním zákazníka bez ochrany horních cest dýchacích do provozovny (či jeho neobsloužením) nedopouští diskriminace ve smyslu § 6 zákona o ochraně spotřebitele a je tedy možné zákazníka, který nemá nasazený respirátor do provozovny nevpustit, či jej neobsloužit.

Jakékoliv zprávy zejména na sociálních sítích o tom, že ČOI takové jednání prodejců postihuje, označila ČOI v tiskové zprávě za lživé.

Zároveň však upozorňujeme, že dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2021, platného do 30. srpna 2021, se povinnost mít v prodejně či provozovně nasazenou ochranu horních cest dýchacích nevztahuje na vybrané kategorie osob. Jsou jimi:

  • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku – tato výjimka se v důsledku změny mimořádného opatření od 31. srpna 2021 neuplatní na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu,
  • osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů, bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun, wellness zařízení a solných jeskyní,
  • osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením – tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.