V nadväznosti na včerajší newsletter Vám týmto zasielame podrobné informácie o novom programe COVID – Gastro – Uzatvorené prevádzkárne:

Spôsobilosť žiadateľa:

 • fyzická osoba podnikateľ alebo obchodná korporácia;
 • vykonáva podnikateľskú činnosť podľa živnostenského zákona, ktorá spadá do jedného z nasledujúcich sektorov:
Popis Počet dní
MALOOBCHOD 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predaj motorových vozidiel, okrem motocyklov
Maloobchod s počítačovým a komunikačným zariadením v špecializovaných predajniach
Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach
Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach
Maloobchod s odevmi
Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami
Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenotmi
Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
Maloobchod s fotografickými, optickými a potrebami
Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach j. n.
Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
Maloobchod v stánkoch a na trhoch
 Osobná doprava lanovkou alebo vlekom
STRAVOVANIE 74

 

 

 

 

 

 

Stravovanie v reštauráciách, pri stánkoch a v mobilných zariadeniach
Poskytovanie cateringových služieb
Poskytovanie ostatných stravovacích služieb
Poskytovanie iných stravovacích služieb j. n.
Pohostinstvo
Premietanie filmov
VYBRANÉ ČINNOSTI (vr. športových, zábavných a rekreačných) 70

 

 

 

 

 

 

Činnosti záložní
Fotografické činnosti
Organizovanie konferencií a podnikateľských výstav
Ostatné vzdelávánie
Činnosti herní, kasín a stávkových kancelárií
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
OSOBNÉ SLUŽBY 61
Kadernícke, kozmetické služby a podobné činnosti
Činnosti pre osobnú a fyzickú pohodu
Poskytování ostatných osobných služieb j. n.
 • v dôsledku prijatých krízových opatrení v súvislosti s pandémiou mu bol obmedzený či zakázaný predaj tovaru a služieb aspoň v časti období od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021;
 • klesli mu v uvedenom období tržby a tým aj likvidita;
 • nemá ku dňu podania žiadosti žiadne nedoplatky voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, atp;
 • nebol nespoľahlivým platcom či nespoľahlivú osobou podľa zákona o DPH.

Výška podpory:

 • výška podpory je súčin 400 Kč x počet zamestnancov a / alebo spolupracujúcich osôb SZČO x počet uznaných dní podľa vyššie uvedenej tabuľky;
 • do výpočtu nie sú zahrnutí zamestnanci v sektoroch, ktoré boli podporené v programoch COVID – Kultúra, COVID – Ubytovanie a COVID – Šport;
 • podpora bude poskytovaná najviac do nevyčerpanej výšky limitu podľa bodu 3.1 Dočasného rámca Európskej komisie na jedného príjemcu pomoci (podnik).

Předloženie žiadosti:

 • elektronickou formou, spôsob a termín podania žiadosti budú bližšie špecifikované vo výzve vyhlásenej Ministerstvom priemyslu a obchodu;
 •  súčasťou žiadosti bude čestné vyhlásenie žiadateľa obsahujúce potvrdenie napr. Aj o tom, že v prípade poskytnutia pomoci v požadovanej výške nedôjde u príjemcu k prekročeniu limitu pomoci podľa bodu 3.1 Dočasného rámca Európskej komisie, pričom podpory poskytnuté vo všetkých programoch podľa bodu 3.1 Dočasného rámca ( napr. COVID – nájomné, COVID – kúpele, COVID – ubytovanie, COVID – kultúra, Antivirus A Plus, atp.) sa sčítajú; podpora z programu Antivirus A a B však pod bod 3.1 Dočasného rámce nespadá.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.