Návšteva Medzinárodného rozhodcovského súdu ICC v Paríži

Andreas Ueltzhöffer a Philipp Chizzola prijali dňa 1. a 2. marca 2018 pozvanie od ICC Germany, ktorého je Andreas Ueltzhöffer členom, navštíviť Medzinárodný rozhodcovský súd ICC v Paríži.

Tu boli prehĺbené staré kontakty a mnoho nových bolo uzavrených. Boli tu tiež prezentované aktuálne čísla súdu. V roku 2016 bolo medzi súdmi podaných 800 až 900 nových prípadov rozhodcovského konania. Iba v štyroch prípadoch boli predsedovia súdu menovaní priamo. Toto je možné podľa čl. 13 IV a Pravidiel rozhodcovského konania, ak je jednou zo strán štát.

Na tomto základe bol Andreas Ueltzhöffer v roku 2016 menovaný priamo Súdnym dvorom. Ako šéf pražskej kancelárie Schaffer & Partner bol v deväťdesiatych rokoch jedným zo zakladajúcich členov ICC Czech Republic. V minulosti však väčšinou pôsobil ako sudca v ad hoc arbitrážach.

Väčšina prípadov rozhodcovského konania ICC sa aj naďalej odohráva v odbore nehnuteľností, po ňom nasleduje odbor energetiky.

Hlavnou témou konferencie bolo, ako prispôsobiť rozhodcovské miesto Nemecka tak, aby bolo príťažlivejšie. Stále si ešte príliš málo strán vyberá Nemecko ako miesto rozhodcovského konania.

V budúcnosti chcú Philipp Chizzola a Andreas Ueltzhöffer výrazne rozšíriť svoje aktivity v celej oblasti ADR a budú usilovať o zápis do medzinárodných arbitrážnych tribunálov. V mnohých prípadoch, pokiaľ ide o Českú republiku, musí rozhodca hovoriť česky, poznať české právo, ale nesmie mať české štátne občianstvo. Všetky tieto kritériá spĺňa Andreas Ueltzhöffer a ďalší členovia tímu UEPA.