Radi by sme Vás informovali o niektorých aktuálnych opatreniach podpory podnikateľov v súvislosti s koronavirovou pandémiou.

NÁVRH PROGRAMU ŠTÁTNEJ POMOCI V OBLASTI NÁJMOV

Vláda schválila program podpory podnikateľov „COVID – NÁJOMNÉ“, ktoré spočíva v preplatení časti nájomného priestorov určených na podnikanie. Schválené podmienky musí notifikovať Európska komisia, nižšie zasielané informácie sú teda iba predbežné.

Program je zacielený na podnikateľov, ktorí v období od 13. marca do 30. júna boli nútení uzavrieť či výrazne obmedziť podnikanie vo svojich prevádzkach. Jedná sa o refundáciu nájomného za obdobie apríl až jún 2020 vo výške až 50%. Podmienkou je však vyjednanie 30% zľavy na nájomnom s vlastníkom predmetných priestorov. Maximálna výška pomoci je 10 mil. Kč za celé trojmesačné obdobie. Nájomca tak v konečnom efekte zaplatí 20% dohodnutého nájomného a 50% doplatí stáť.

V prípade, že je vlastníkom predmetu nájmu štát alebo iný subjekt z verejnej sféry, dobehne po schválení žiadosti automaticky na poskytnutie podpory v 80% dohodnutého nájomného, ​​teda podnikateľ opäť zaplatí iba 20%.

Upozorňujeme, že sa jedná o refundáciu, teda nájomca musí za predmetné obdobie zaplatiť 50% nájomného (ak je prenajímateľom štát tak 80%) a náhrada mu bude následne vyplatená. Ak nájomné podlieha DPH, potom na tento výdaj nemožno čo do výšky DPH čerpať podporu.

ODKLAD PLATIEB POISTNÉHO NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Senát na svojom včerajšom rokovaní schválil možnosť odkladu splatnosti platieb poistného na sociálne poistenie pre zamestnávateľa. Poistné na sociálne zabezpečenie a príspevok na štátnu politiku zamestnanosti za obdobie od mája do júla 2020 budú teda zamestnávatelia môcť hradiť až do 20. októbra 2020. Pri zaplatení poistného v stanovenej lehote bude zamestnávateľ stále povinný uhradiť penále za oneskorenú platbu, avšak jeho výška bude znížená o 80%. Podľa vyjadrenia ministerky práce a sociálnych vecí sa tak nejedná o plošný odklad platieb na poistné, ale o pôžičku, ktorá by mala podnikateľom zasiahnutým následkami epidémie COVID-19 pomôcť s likviditou.

V najbližších dňoch teda môžeme očakávať, že spomínaný zákon bude podpísaný prezidentom a vyhlásený v zbierke zákonov.

O vývoji oboch vyššie uvedených záležitosťou Vás budeme naďalej informovať. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.